Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (35) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.3

Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś

FINANCIAL CONDITION OF WIELKOPOLSKA RURAL COMMUNES IN 2007-2011

Kondycja finansowa gmin wiejskich Wielkopolski w latach 2007-2011

Abstract:

The main objective of this paper was to evaluate the fi nancial condition of the rural communes of Wielkopolska in 2007-2011. In assessing the fi nancial performance using ratio analysis, TOPSIS method and regression analysis were applied. Studies have shown that synthetic partial measure of the relationship of budget, indicators per capita and debt, as well as the average synthetic assessment of the fi nancial condition of rural communities did not differ from the rural communes and of Wielkopolska in Poland. Rural communes of Wielkopolska best and worst fi nancial condition constituted about 15% of communes, low-and middle-level characterised more than 30% of communes. Typological class communes were strongly differentiated primarily by synthetic measure of the debt. Parameters of the regression model indicated that signifi cant determinants of fi nancial condition are: the ability to create income, expenditure policy and sovereign debt, as well as the scale of unemployment, demographic structure of communes and age structure of the councilors.

Abstract in polish:

Głównym celem artykułu była ocena kondycji fi nansowej gmin wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2011. Do określenia efektywności fi nansowej gmin zastosowano analizę wskaźnikową, metod ę Topsis oraz analizę regresji. Badania wykazały, że syntetyczne cząstkowe miary relacji budżetowych, wskaźników na mieszkańca i zadłużenia ani średnia syntetyczna ocena kondycji fi nansowej nie odróżniały gmin wiejskich Wielkopolski od gmin wiejskich w całej Polsce. Te o najlepszej i najgorszej kondycji fi nansowej stanowiły po około 15% gmin, niskim i średnim poziomem cechowało się ponad 30% z nich. Wyróżnione klasy typologiczne różnicowała przede wszystkim syntetyczna miara zadłużenia i wskaźniki cząstkowe składające się na tę ocenę. Parametry modelu regresji wskazały, że istotnymi czynnikami warunkującymi kondycję fi nansową były: zdolność do kreowania dochodów, polityka wydatkowa i zadłu- żeniowa, a także skala bezrobocia, struktura demografi czna gmin i struktura wiekowa radnych.

Keywords: financial condition, rural communes, Wielkopolska, Topsis

Keywords in polish: kondycja finansowa, gminy wiejskie, Wielkopolska, Topsis

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol35/issue1/art_3.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.3
For citation:

MLA Bieniasz, Anna, and Zbigniew Gołaś. "Kondycja finansowa gmin wiejskich Wielkopolski w latach 2007-2011." J. Agribus. Rural Dev. 35.1 (2015): 27-37.
APA Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś (2015). Kondycja finansowa gmin wiejskich Wielkopolski w latach 2007-2011. J. Agribus. Rural Dev. 35 (1), 27-37
ISO 690 BIENIASZ, Anna, GOłAś, Zbigniew. Kondycja finansowa gmin wiejskich Wielkopolski w latach 2007-2011. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 35.1: 27-37.
Corresponding address:
dr Anna Bieniasz, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
bieniasz@up.poznan.pl