Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (35) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.2

Patrycja Beba, Walenty Poczta

PLACE OF AGRICULTURE IN THE ECONOMY OF POLISH REGIONS

Miejsce rolnictwa w gospodarce polskich regionów

Abstract:

The objective of the article was to present regional differentiation of Polish agriculture. Resources of production factors – land, labor and capital as well as the relationships between them was discussed. Spatial diversity of agriculture in Poland, rated by determining the production potential of the individual provinces.

Abstract in polish:

Celem artykułu jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania polskiego rolnictwa w ujęciu regionalnym. W związku z tym omówiono zasoby czynników produkcji – ziemi, pracy i kapitału, a także relacje, które między nimi zachodzą. Przestrzenne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce oceniono przez oznaczenie potencjału produkcyjnego poszczególnych województw

Keywords: factors of production, regional differentiation, the productive potential of agriculture

Keywords in polish: czynniki produkcji, zróżnicowanie regionalne, potencjał produkcyjny

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol35/issue1/art_2.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.2
For citation:

MLA Beba, Patrycja, and Walenty Poczta. " Miejsce rolnictwa w gospodarce polskich regionów." J. Agribus. Rural Dev. 35.1 (2015): 17-26.
APA Patrycja Beba, Walenty Poczta (2015). Miejsce rolnictwa w gospodarce polskich regionów. J. Agribus. Rural Dev. 35 (1), 17-26
ISO 690 BEBA, Patrycja, POCZTA, Walenty. Miejsce rolnictwa w gospodarce polskich regionów. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 35.1: 17-26.
Corresponding address:
Patrycja Beba, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland,
Authors email:
beba@up.poznan.pl

References

  • Goraj, L. (2011). Konkurencyjność i znaczenie rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego w województwach Polski Wschodniej. Ekspertyza wykonana na zlecenie MRR na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Warszawa: MRR.
  • GUS (2012a). Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Warszawa:GUS.
  • GUS (2012b). Rocznik Statystyczny Województw. Warszawa:GUS.
  • Krasowicz, S., Kopiński, J. (2006). Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. W: Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Raporty PIB, z. 3, Puławy: IUNG-PIB.
  • Poczta, W. (2008). Skala korzyści uzyskiwanych przez rolnictwo w wyniku wejścia Polski do UE (analiza uwzględniająca zróżnicowanie regionalne, główne kierunki produkcji rolnej i główne typy gospodarstw rolnych w pierwszym okresie akcesji lata 2004-2006). W: Wpływ integracji z UE na polską gospodarkę żywnościową, Raport 90, Program Wieloletni 2005-2009. Warszawa: IERiGŻ.
  • Stolarska, A. (2007). Tendencje i zróżnicowanie regionalne zatrudnienia w rolnictwie polskim w latach 1996-2006. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 2(17), 454-460.
  • Woś, A. (1996). Agrobiznes – Mikroekonomika, t. 2. Warszawa: Wyd. Key Text.
  • Wysocki, F., Lira, J. (2007). Statystyka opisowa. Poznań: Wyd. AR.