Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Magdalena Szymańska

Leasing as a way of using agricultural lands

Dzierżawa jako jedna z form użytkowania gruntów rolniczych

Abstract: The goal of this article is to analyze leasing transactions in the selected region of Wielkopolska between 1993 and 1997.

Keywords: leasing transactions, agricultural land

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol343/issue1/art_13.pdf

For citation: 2002 Dzierżawa jako jedna z form użytkowania gruntów rolniczych. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 147 - 152;