Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Krzysztof Wołodkiewicz

THE TEACHER AND STUDENTS IN TERMS OF THE INTERACTION APPROACH

Nauczyciel i studenci w ujęciu interakcyjnym

Abstract:

Within the broadly defined field of human communication an important aspect is related to the teacher-students interactions. The character of these interactions may decisively determine students’ achievements. The opinion on the transactional nature of the interaction requires the individuals organising the education process to deconstruct the paradigm on the unidirectional process of human communication and to contribute to the creation of conditions promoting reciprocity of interactions. This paper presents the contemporary concept of communication and the term “interaction” was analysed using respective examples given in literature on the subject. Moreover, results of studies describing the nature of teacher-students interactions are presented and key factors determining their course are characterised.

Abstract in polish:

W szerokiej problematyce komunikowania się między ludźmi ważne miejsce zajmują interakcje nauczyciel-student. Ich charakter w zasadniczy sposób może determinować osiągnięcia uzyskiwane przez studentów. Pogląd o transakcyjnej naturze interakcji wymaga od osób organizujących proces kształcenia dekonstrukcji paradygmatu o jednokierunkowym procesie komunikacji międzyludzkiej i wniesienia wkładu w stworzenie warunków sprzyjających wzajemności oddziaływań. W pracy przedstawiono współczesną koncepcję komunikowania się i poddano analizie pojęcie interakcji z zastosowaniem odpowiednich przykładów z literatury przedmiotu. Zaprezentowano także wyniki badań opisujące naturę interakcji nauczyciel-student oraz scharakteryzowano kluczowe czynniki determinujące ich przebieg.

Keywords: communication, interaction, group, students, teacher, gesture, ego, addresser, addressee, in-formation

Keywords in polish: komunikacja, interakcja, grupa, student, nauczyciel, gest, Ja, nadawca, odbiorca, informacja

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol34/issue4/art_19.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume34/issue4/art_19_pl.pdf
For citation:

MLA Wołodkiewicz, Krzysztof. "THE TEACHER AND STUDENTS IN TERMS OF THE INTERACTION APPROACH." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 225-231.
APA Krzysztof Wołodkiewicz (2014). THE TEACHER AND STUDENTS IN TERMS OF THE INTERACTION APPROACH. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 225-231
ISO 690 WOłODKIEWICZ, Krzysztof. THE TEACHER AND STUDENTS IN TERMS OF THE INTERACTION APPROACH. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 225-231.
Corresponding address:
dr Krzysztof Wołodkiewicz, Katedra Pedagogiki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
kwolodkiewicz@interia.pl