Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Marcin Ratajczak, Jan Wołoszyn

MEASURES TO SOCIETY OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS AN EXAMPLE OF AGRIBUSINESS ENTERPRISES

Działania na rzecz społeczeństwa w zakresie corporate social responsibility na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu

Abstract:

The first part of the article presents basic issues regarding the concept of CSR, highlighting themes taking socially responsible activities and areas of this activity. The main part of the article is devoted to the presentation of their own research on the activity of the surveyed companies from the Warmia and Mazury undertaken to society, embedded in the concept of CSR. The study, which was conducted in the second half of 2013, consisted of 174 micro, small and medium-sized agribusiness in rural areas. The study was conducted by a diagnostic survey using a questionnaire as a research tool. Material derived from respondents was analysed mathematically and statistically and properly presented. The conducted investigations indicate that the involvement of companies surveyed for the local community is high (83% of responses). However, it is quite of one-sided nature and focuses mainly on issues of philanthropy and sponsorship.

Abstract in polish:

W pierwszej części artykułu zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące koncepcji Corporate Social Responsibility (CSR), z podkreśleniem motywów podejmowania działań społecznie odpowiedzialnych oraz obszarów tej aktywności. Zasadnicza część artykułu jest poświęcona prezentacji badań własnych dotyczących aktywności przedsiębiorstw z Warmii i Mazur podejmowanych na rzecz społeczeństwa, osadzonych w koncepcji CSR. Badaniami, które przeprowadzono w drugiej połowie 2013 roku, objęto 174 mikro, małe i średnie firmy agrobiznesu z obszarów wiejskich. Badania prowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, jako narzędzia badawczego. Materiał pozyskany od respondentów został poddany analizie matematyczno-statystycznej i zaprezentowany w postaci tabel oraz rysunków. Z badań wynika, że zaangażowanie badanych przedsiębiorstw na rzecz środowiska lokalnego jest znaczne (83% wskazań). Ma ono jednak dość jednostronny charakter i koncentruje się głównie wokół zagadnień filantropii i sponsoringu.

Keywords: enterprise, responsibility, society, image, benefits

Keywords in polish: przedsiębiorstwo, odpowiedzialność, społeczeństwo, wizerunek, korzyści

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume34/issue4/art_11_pl.pdf
For citation:

MLA Ratajczak, Marcin, and Jan Wołoszyn. "Działania na rzecz społeczeństwa w zakresie corporate social responsibility na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 127-135.
APA Marcin Ratajczak, Jan Wołoszyn (2014). Działania na rzecz społeczeństwa w zakresie corporate social responsibility na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 127-135
ISO 690 RATAJCZAK, Marcin, WOłOSZYN, Jan. Działania na rzecz społeczeństwa w zakresie corporate social responsibility na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 127-135.
Corresponding address:
dr Marcin Ratajczak, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Authors email:
marcin_ratajczak@sggw.pl