Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Sylwia Chudy

DEVELOPMENT OF COFFEE MARKET AND CHANGES IN COFFEE CONSUMPTION AMONG POLES

Rozwój rynku kawy i zmiany w jej konsumpcji wśród Polaków

Abstract:

The paper presents results of a survey concerning coffee consumption together with results of visual and instrumental coffee analyses. The investigations focused on the type of additives used when preparing coffee. Based on the survey it was found that 58.3% respondents use sweeteners and 92.7% coffee whiteners (mainly milk with 3.2% fat content).

Abstract in polish:

W pracy przedstawiono wyniki ankiety dotyczącej konsumpcji kawy oraz wyniki wizualnej i instrumentalnej oceny kaw. Głównym przedmiotem rozważań był rodzaj stosowanych dodatków podczas przygotowywania kawy. Na podstawie badań ankietowych stwierdzono, że 58,3% respondentów używa środki słodzące, a 92,7% środki zabielające kawę (głównie mleko o zawartości 3,2% tłuszczu).

Keywords: coffee, consumer, coffee whiteners, survey, colour

Keywords in polish: kawa, konsument, środki zabielające, ankieta, barwa

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol34/issue4/art_4.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume34/issue4/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Chudy, Sylwia. "DEVELOPMENT OF COFFEE MARKET AND CHANGES IN COFFEE CONSUMPTION AMONG POLES." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 41-51.
APA Sylwia Chudy (2014). DEVELOPMENT OF COFFEE MARKET AND CHANGES IN COFFEE CONSUMPTION AMONG POLES. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 41-51
ISO 690 CHUDY, Sylwia. DEVELOPMENT OF COFFEE MARKET AND CHANGES IN COFFEE CONSUMPTION AMONG POLES. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 41-51.
Corresponding address:
dr Sylwia Chudy, Katedra Technologii Mleczarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań, Poland
Authors email:
sylwia.maria.chudy@gmail.com