Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Issue 3 (33) 2014

July - September 2014
Cover (Inner front) Issue (3) 2014 - Cover (Inner front)
Contents Issue (3) 2014 - Contents

Contents:

Issue 3 (33) 2014
Anna Augustyńska-Prejsnar, Małgorzata Ormian, Grażyna Gajdek
MARKET CHOICES FOR BROILER CHICKEN MEAT IN THE OPINION
Wybory rynkowe mięsa kurcząt brojlerów w opinii studentów
Issue 3 (33) 2014
Ewa Cieślik, Jerzy Cieślik, Piotr Wasilewski, Kinga Turcza, Agnieszka Siembida
EVALUATION OF QUALITY CATERING SERVICES AS A FACTOR
Ocena jakości usług gastronomicznych jako czynnik zwiększający zaufanie konsumentów
Issue 3 (33) 2014
Zbigniew Gołaś
DETERMINANTS OF WORK PROFABILITY CHANGES IN POLISH AGRICULTURE IN YEARS 2004-2013
Uwarunkowania zmian dochodowości pracy w rolnictwie polskim w latach 2004-2013
Issue 3 (33) 2014
Maria Kaczmarek, Wincenty Wrześniewski
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF THE HACCP SYSTEM RULES IN THE PROCESS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN AGRICULTURAL SECONDARY SCHOOLS
Możliwości wykorzystania zasad systemu HACCP w procesie doskonalenia jakości kształcenia w średnich szkołach rolniczych
Issue 3 (33) 2014
Marta Kawa, Anna Augustyńska-Prejsnar
FACTORS INFLUENCING PURCHASING DECISIONS FOR TRADITIONAL AND REGIONAL PRODUCTS AMONG RESIDENTS OF THE PODKARPACIE VOIVODESHIP
Czynniki decydujące o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia
Issue 3 (33) 2014
Ewa Kiryluk-Dryjska
LINEAR OPTIMIZATION MODEL FOR FINANCIAL ALLOCATION FOR SELECTED MEASURES OF THE POLISH RURAL DEVELOPMENT PROGRAM 2014-2020
Alokacja środków finansowych na wybrane działania PROW 2014-2020 z wykorzystaniem optymalizacji liniowej
Issue 3 (33) 2014
Eryk Kosiński
LEGAL ASPECTS OF A MANAGEMENT OF INFRASTRUCTURE PUBLIC INVESTMENTS IN REGIONS. DILEMMAS OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Prawny aspekt zarządzania publicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi w regionach. Dylematy rozwoju społeczno--gospodarczego
Issue 3 (33) 2014
Agnieszka Kozera, Feliks Wysocki
FINANCIAL SITUATION OF FARMERS HOUSEHOLDS IN COMPARISON WITH OTHER SOCIO-ECONOMIC GROUPS
Sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności
Issue 3 (33) 2014
Waldemar Kozłowski
THE CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF INFRASTRUCTURE INVESTMENTS IN COMMUNITIES IN WARMIA-MAZURY
Przesłanki realizacji inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego
Issue 3 (33) 2014
Małgorzata Matyja
SOCIAL SIDE OF AGRICULTURAL CO-OPERATIVES. THE CASE OF AGRICULTURAL PRODUCTION CO-OPERATIVES IN THE OPOLE VOIVODESHIP
Społeczna strona spółdzielni rolniczych. Przypadek rolniczych spółdzielni produkcyjnych na Opolszczyźnie
Issue 3 (33) 2014
Danuta Mierzwa, Dominika Mierzwa
SPECIFICITY OF SOCIAL COOPERATIVES ACTIVITY AS A SUBJECTS OF SOCIAL ECONOMY
Specyfika działalności spółdzielni socjalnych jako podmiotów ekonomii społecznej
Issue 3 (33) 2014
Stanisław Minta, Bożena Tańska-Hus, Marek Nowak
POTENTIAL SUPPLY IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF A NEW REGIONAL PRODUCT “WOŁOWINA SUDECKA”
Potencjał podaży w kontekście wprowadzenia nowego produktu regionalnego „Wołowina Sudecka”
Issue 3 (33) 2014
Stanisław Paszkowski
ROLE OF POLISH AGRARIAN ECONOMICS IN EUROPE IN THE LIGHT OF XIIITH CONGRESS OF EUROPEAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL ECONOMISTS
Znaczenie polskiej ekonomii rolnej w Europie w świetle prac XIII Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych
Issue 3 (33) 2014
Jan Pawlak
POLISH FARM MACHINERY MARKET AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION – PRODUCTION AND SUPPLY OF MEANS OF AGRICULTURAL MECHANIZATION
Polski rynek maszyn rolniczych po wejściu do Unii Europejskiej – produkcja i podaż środków mechanizacji rolnictwa
Issue 3 (33) 2014
Karolina Pawlak
COMPETITIVE POSITION OF THE MAIN PRODUCERS AND EXPORTERS OF OILSEEDS AND VEGETABLE OILS IN THE INTRA-EU TRADE
Pozycja konkurencyjna głównych producentów i eksporterów nasion oleistych i olejów roślinnych
Issue 3 (33) 2014
Arkadiusz Piwowar
SEED INDUSTRY IN POLAND AND ITS MARKET
Przemysł nasienny w Polsce i jego rynek
Issue 3 (33) 2014
Roma Ryś-Jurek
AN ASSESSMENT OF THE INVESTMENT PROCESSES IN FARMS IN POLAND AFTER THE INTEGRATION WITH THE EUROPEAN UNION
Ocena procesów inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z Unią Europejską
Issue 3 (33) 2014
Agnieszka Siedlecka
SELECTED ASPECTS OF ORGANIC FOOD MARKETING ON THE FARMS IN THE LUBLIN VOIVODESHIP
Wybrane zagadnienia marketingu żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego
Issue 3 (33) 2014
Aldona Skarżyńska
COST ACCOUNTING AS A METHOD OF SUPPORTING DECISIONS IN FARMS IN POLAND
Rachunek kosztów jako metoda wspomagania decyzji w gospodarstwach rolnych w Polsce
Issue 3 (33) 2014
Joanna Smoluk-Sikorska, Lidia Jabłońska-Porzuczek,Sławomir Kalinowski
SELECTED ISSUES OF COMPETITIVENESS POTENTIAL OF FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING COMPANIES LOCATED IN THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP
Wybrane zagadnienia potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego
Issue 3 (33) 2014
Bartosz Spychalski
THE NEED FOR TEACHING ABOUT QUALITY AND SPREADING QUALITY CULTURE AT THE STAGE OF SCHOOL EDUCATION
Potrzeba nauczania na temat jakości oraz rozpowszechniania kultury jakości na etapie edukacji szkolnej
Issue 3 (33) 2014
Hanna Teszbir, Zbigniew Gołaś
REGIONAL DIFFERENCES IN THE AMOUNTS OF SINGLE AREA PAYMENT SCHEME IN AGRICULTURE
Regionalne zróżnicowanie kwot płatności zrealizowanych w ramach jednolitych płatności obszarowych
Issue 3 (33) 2014
A.B.M. Sharif Uddin, M. Mostafizur Rahman, M. Bashirul Alam, M. Hasanul Kabir Kamaly
FACTORS CONTRIBUTION TO THE ADOPTION OF PRODUCTION TECHNOLOGIES BY POTATO GROWERS IN NORTHWEST BANGLADESH
Wpływ różnych czynników na dobór technologii produkcji ziemniaków w północno-zachodnim Bangladeszu
Issue 3 (33) 2014
Agata Żak, Ewa Golisz, Karol Tucki, Piotr Borowski
PERSPECTIVES OF BIOFUEL SECTOR DEVELOPMENT IN POLAND IN COMPARISON TO CO2 EMISSION STANDARDS
Perspektywy rozwoju sektora biopaliw w Polsce na tle norm emisji CO2

24 matches find