Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Aldona Standar

Ratio analysis of the financial situation in local governments of the wielkopolska voivodeship

Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej gmin województwa wielkopolskiego

Abstract:

This article presents the different levels of the financial situation of communes in Wielkopolska voivodeship according to their type. For this purpose, an analysis of the indicator was used, and particular attention is focused on the budget and debt ratios. The difference between the level of the indicators tested using ANOVA and post-hoc Tukey’s test. Studies have shown that the test of time perspective (2006-2010) due to the financial situation of communes can be divided into two periods: 2006-2008, when the situation was more favourable, and 2009-2010, when the situation deteriorated due to lower financial independence and the growing debt. Generally, though urban centers are characterised by a higher level of debt, they are also characterised by greater financial independence, while the growth of debt is the highest in the rural communities with a relatively low financial independence. Such a situation may lead to increased financial risk for business operation of commune.

Abstract in polish:

Artykuł prezentuje zróżnicowanie poziomu sytuacji finansowej gmin województwa wielkopolskiego według ich typu. W tym celu posłużono się analizą wskaźnikową, a szczególną uwagę skupiono na wskaźnikach budżetowych oraz zadłużenia. Różnice pomiędzy poziomami wskaźników sprawdzono za pomocą analizy wariancji ANOVA i testu post-hoc Tukeya. Wykazano, że badany czas (2006-2010), ze względu na sytuację finansową gmin, można podzielić na dwa okresy: lata 2006-2008, kiedy ta sytuacja była korzystniejsza, oraz 2009-2010, gdy uległa pogorszeniu za sprawą mniejszej samodzielności finansowej i wzrastającemu zadłużeniu. Ośrodki miejskie, choć charakteryzują się wyższym poziomem zadłużenia, wyróżniają się też większą samodzielnością finansową. Dynamika zadłużenia jest natomiast najwyższa w przypadku gmin wiejskich przy stosunkowo małej samodzielności finansowej. Taka sytuacja może powodować zwiększenie ryzyka finansowego działalności prowadzonej przez gminy.

Keywords: ratio analysis, financial situation, type of communes, Wielkopolska province

Keywords in polish: analiza wskaźnikowa, sytuacja finansowa, typ gmin, województwo wielkopolskie

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume27/issue1/art_20_pl.pdf
For citation:

MLA Standar, Aldona. "Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej gmin województwa wielkopolskiego." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 219-232.
APA Aldona Standar (2013). Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej gmin województwa wielkopolskiego. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 219-232
ISO 690 STANDAR, Aldona. Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej gmin województwa wielkopolskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 219-232.
Corresponding address:
dr Aldona Standar, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
standar@up.poznan.pl