Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Issue 1 (27) 2013

January - March 2013
Cover (Inner front) Issue (1) 2013 - Cover (Inner front)
Contents Issue (1) 2013 - Contents

Contents:

Issue 1 (27) 2013
Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś
Polish households’ savings
Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce
Issue 1 (27) 2013
Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś
Polish households’ saving strategies
Strategie oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce
Issue 1 (27) 2013
Aleksandra Chlebicka, Radosław Lewandowski-Lepak
Direct payments and costs of agricultural production in the European Union countries
Poziom płatności bezpośrednich a koszty produkcji rolnej w krajach Unii Europejskiej
Issue 1 (27) 2013
Sylwia Chudy, Urszula Gierałtowska
Traditional and regional products form the perspective of Szczecin University students
Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów
Issue 1 (27) 2013
Ewa Cieślik, Anna Kościej, Jerzy Cieślik, Dagmara Ładziejewska
Evaluation of HACCP knowledge of the catering staff
Ocena znajomości systemu HACCP wśród personelu zakładów gastronomicznych
Issue 1 (27) 2013
Tomasz Figurski, Adrian Sadłowski
Assessment of the direct payment schemes: SAPS and SPS in the context of the discussion on the CAP after 2013
Ocena systemów płatności bezpośrednich SPS i SAPS w świetle dyskusji nad kształtem WPR po 2013 roku
Issue 1 (27) 2013
Elżbieta Goryńska-Goldmann, Monika Wojcieszak
Gaining UE founds by Polish farmers from the operation 132 PROW 2007-2013
Pozyskiwanie środków unijnych przez producentów rolnych w Polsce w ramach działania 132 PROW 2007-2013
Issue 1 (27) 2013
Maria Grzybek, Marta Kawa
Scope and importance of non-governmental organisations activities’ and their evaluation by rural residents of the podkarpackie province
Zakres i znaczenie działalności organizacji pozarządowych oraz ich ocena przez mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego
Issue 1 (27) 2013
Sylwia Kierczyńska
Changes of orchard areas in Poland and orchards areas concentration in 2002-2010
Zmiany struktury obszarowej upraw sadowniczych w Polsce oraz koncentracja gruntów pod sadami na przestrzeni lat 2002-2010
Issue 1 (27) 2013
Damian Knecht, Sebastian Środoń
Analysis of activity in swine producers group based on agricultural producers association in Biała district
Analiza działalności grupy producentów trzody chlewnej na przykładzie zrzeszenia producentów rolnych gminy Biała
Issue 1 (27) 2013
Damian Knecht, Sebastian Środoń
State of selected branches of pork production sector in Poland compared to the main producers in the European Union
Sytuacja wybranych elementów sektora produkcji mięsa wieprzowego w Polsce na tle najważniejszych producentów w Unii Europejskiej
Issue 1 (27) 2013
Izabela Lipińska
Contemporary significance of the cultivation contract
Współczesna rola umowy kontraktacji
Issue 1 (27) 2013
Krzysztof Łobos, Mirosława Szewczyk
Impact of intangible assets on the economic effectiveness as illustrated by national enterprises in the manufacturing mushroom compost
Pomiar kapitału intelektualnego i jego wpływ na efektywność przedsiębiorstw produkujących podłoże pod uprawę pieczarek
Issue 1 (27) 2013
Urszula Malaga-Toboła, Sławomir Kocira
Intensity of the production organisation in organic and conventional dairy farms
Intensywność organizacji produkcji w ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstwach mlecznych
Issue 1 (27) 2013
Dominika Mierzwa
Specificity of cooperative efficiency evaluation according to abnormal cooperative additional value (ACAV) measure
Specyfika oceny efektywności wybranych spółdzielni mleczarskich według miary nadzwyczajnej spółdzielczej wartości dodatkowej
Issue 1 (27) 2013
Luiza Ossowska, Walenty Poczta
Level of natural conditions of the location rent of rural areas in Poland
Poziom uwarunkowań przyrodniczych renty położenia obszarów wiejskich w Polsce
Issue 1 (27) 2013
Tomasz Pilawka, Jan Kazak
Social capital and use of funds under The Integrated Regional Operational Programme 2004-2006
Czynnik ludzki a wykorzystanie środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Issue 1 (27) 2013
Arkadiusz Piwowar
Selected aspects of the product management in the commercial enterprises on the mineral fertilizers market
Wybrane aspekty zarządzania produktem w przedsiębiorstwach handlowych na rynku nawozów mineralnych
Issue 1 (27) 2013
Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć
Characteristics of agricultural biogas manufacturers in Poland
Charakterystyka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego w Polsce
Issue 1 (27) 2013
Aldona Standar
Ratio analysis of the financial situation in local governments of the wielkopolska voivodeship
Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej gmin województwa wielkopolskiego
Issue 1 (27) 2013
Katarzyna Zajda
Cooperation between local action groups. Comparison of networks created by organisations from the lubuskie and małopolskie voivodeships
Współpraca Lokalnych Grup Działania. Porównanie sieci tworzonych przez organizacje z województw lubuskiego i małopolskiego
Issue 1 (27) 2013
Katarzyna Zajda, Agnieszka Kretek-Kamińska
Professionalisation and economisation of rural NGO’s and the activity of their members. An example of local action groups from wielkopolska
Profesjonalizacja i ekonomizacja wiejskich NGO a aktywność ich członków. Przykład wielkopolskich lokalnych grup działania

22 matches find