Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (26) 2012

Feliks Wysocki, Agnieszka Kozera

Use of discriminant analysis in estimating the risk of bankruptcy of meat industry enterprises

Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw przemysłu mięsnego

Abstract: The article presents the financial situation and risk of bankruptcy enterprises in the meat in-dustry. To assess the risk of bankruptcy meat industry companies discriminatory models analysis was applied. Studies have shown that not all of the selected Polish discriminatory models effectively indicate companies bankruptcy in meat industry. Therefore a model was built to assess the risk of bankruptcy for those companies.
Abstract in polish: Celem artykułu jest ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej i zagrożenia upadłością przed-siębiorstw przemysłu mięsnego z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej. W artykule omówiono sytuację finansową branży mięsnej, a następnie zweryfikowano skuteczność wybranych polskich modeli dyskryminacyjnych w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw przemysłu mięsnego. Z badań wynika, że zbudowane dotychczas modele dyskryminacyjne dla przedsiębiorstw przemysłu mięsnego działających w warunkach pol-skiej gospodarki w sposób niezadawalający klasyfikują badane przedsiębiorstwa na grupę podmiotów działających i upadłych. Podjęto także próbę budowy modelu dyskryminacyj-nego oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw stricte dla przemysłu mięsnego.

Keywords: meat sector, risk of bankruptcy, models discriminatory analysis

Keywords in polish: branża mięsna, ryzyko upadłości, modele analizy dyskryminacyjnej

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume26/issue4/art_13_pl.pdf
For citation:

MLA Wysocki, Feliks, and Agnieszka Kozera. "Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw przemysłu mięsnego." J. Agribus. Rural Dev. 26.4 (2012): 167-182.
APA Feliks Wysocki, Agnieszka Kozera (2012). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw przemysłu mięsnego. J. Agribus. Rural Dev. 26 (4), 167-182
ISO 690 WYSOCKI, Feliks, KOZERA, Agnieszka. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw przemysłu mięsnego. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 26.4: 167-182.
Corresponding address:
mgr Agnieszka Kozera, Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
akozera@up.poznan.pl