Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (26) 2012

Nham Phong Tuan

Contract farming and its impact on income and livelihoods for small-scale farmers: Case study in Vietnam

Kontraktacja i jej wpływ na dochód i utrzymanie rolników produkujących na małą skalę

Abstract: Contract farming has been expected as one of the measures to facilitate participation of farmers in the production of agriculture commercially, adding more values to agricultural produces. Mixed evidence in Vietnam however, has been shown on the well-known ad-vantage of the contract farming to small farmers such as reduce the cost to access to market, accessing credit, obtaining information on market opportunities or new technologies, pur-chasing certain inputs and accessing product markets and reducing price fluctuations. The purpose of this study was to analyse the impact of contract farming to farmers and to deter-mine policies to facilitate farmer entry into beneficial contractual relationships. In addition to the literature review, one intensive case study of contract farming practices with commodity was conducted. The results from the study have direct relevance to work of agencies and organizations working to promote the welfare of small holding farmers, either through prac-tical field support or through policy advocacy.
Abstract in polish: Kontraktacja ma być jednym ze środków ułatwiających uczestnictwo rolników w komercyj-nej produkcji rolnej, dodając większą wartość do produktów rolnych. Jednakże w Wietna-mie wykazano zróżnicowane dowody dotyczące dobrze znanych zalet kontraktacji u rolni-ków produkujących na małą skalę. Są to: obniżone koszty dostępu do rynku, kredyt na uzy-skanie dostępu, otrzymywanie informacji o okazjach na rynku lub nowych technologiach, zakup pewnych środków i dostęp do rynków produktów oraz zmniejszenie wahania cen. Celem niniejszego badania była analiza wpływu kontraktacji na rolników oraz ustalenie linii postepowania w celu ułatwienia wejścia rolnika w korzystne związki kontraktacyjne. Oprócz przeglądu literatury przeprowadzono intensywne badanie przypadku praktyk kon-traktacyjnych z towarem. Wyniki badania mają bezpośrednie znaczenie dla pracy agencji i organizacji promujących dobrobyt rolników o niewielkim stanie posiadania poprzez prak-tyczne wsparcie w pracach polowych lub wsparcie w linii postępowania.

Keywords: contract farming, impact, farmers, income, livelihood, case studies

Keywords in polish: rolnictwo kontraktacyjne, wpływ, rolnicy, utrzymanie, studia przypadków

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol26/issue4/art_12.pdf
For citation:

MLA Tuan, Nham Phong. "Contract farming and its impact on income and livelihoods for small-scale farmers: Case study in Vietnam." J. Agribus. Rural Dev. 26.4 (2012): 147-166.
APA Nham Phong Tuan (2012). Contract farming and its impact on income and livelihoods for small-scale farmers: Case study in Vietnam. J. Agribus. Rural Dev. 26 (4), 147-166
ISO 690 TUAN, Nham Phong. Contract farming and its impact on income and livelihoods for small-scale farmers: Case study in Vietnam. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 26.4: 147-166.
Corresponding address:
dr. Nham Phong Tuan, Faculty of Business Administration, University of Economics and Busi-ness, Vietnam National University, Hanoi
Authors email:
tuannp@vnu.edu.vn; tuandhtm@gmail.com