Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (26) 2012

Sebhatu Kifle Tesfamariam

Saving behaviour and determinants of saving mobilization by rural financial co-operators in Tigrai Region, Ethiopia

Zachowanie oszczędnościowe i wyznaczniki mobilizacji oszczędnościowej na przykładzie spółdzielców finansowych na terenach wiejskich w regionie Tigrai w Etiopii

Abstract: This paper identified and examined saving behaviour and determinants of saving mobiliza-tion by the rural co-operators in Southern Tigrai Ethiopia. The input for the study was ob-tained from randomly selected 120 rural household savers from six purposively selected ru-ral savings and credit cooperatives. The result of the study using least squares method showed that savings mobilized is determined by household annual income, amount of loan borrowed and year of member stay in the cooperative. These factors therefore have to be considered in designing strategies aimed at improving the saving mobilization of coopera-tive members in the study area. Besides, economically feasible cooperative societies in the region should be encouraged among the rural households by supporting them with revolv-ing funds as they are more effective and efficient in mobilizing rural savings and provide collateral plus guarantor-based loans with low default rate. This will enable them to boost up their production output and increase their savings thereby stimulating the rural economy.
Abstract in polish: W pracy określono i zbadano zachowanie oszczędnościowe i wyznaczniki mobilizacji osz-czędnościowej na przykładzie spółdzielców finansowych na terenach wiejskich w regionie Tigrai w Etiopii. Materiał badawczy uzyskano na podstawie 120 losowo wybranych osób oszczędzających w wiejskich gospodarstwach spośród sześciu celowo wybranych wiej-skich spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych. Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów dało wynik, który wykazał, że mobilizację oszczędnościową określa roczny do-chód gospodarstwa domowego, kwota pożyczki oraz staż członkostwa w spółdzielni. Z te-go względu należy wziąć te czynniki pod uwagę podczas planowania strategii mających na celu poprawę mobilizacji oszczędnościowej członków spółdzielni na obszarze badawczym. Poza tym ekonomicznie opłacalne towarzystwa spółdzielcze w regionie powinny być wspierane wśród wiejskich gospodarstw domowych przez fundusze odnawialne, ponieważ są bardziej skuteczne i wydajne w mobilizacji oszczędności na terenach wiejskich, a także zapewniają pożyczki gwarantowane zabezpieczeniem oraz gwarantowane przez żyranta przy niskim wskaźniku niewypłacalności. Umożliwi im to zwiększenie wydajności produkcji oraz zwiększenie oszczędności, tym samym stymulując gospodarkę wiejską.

Keywords: savings, co-operators, rural, determinants, Ethiopia

Keywords in polish: oszczędności, spółdzielcy, wiejski, wyznaczniki, Etiopia

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol26/issue4/art_11.pdf
For citation:

MLA Tesfamariam, Sebhatu Kifle. "Saving behaviour and determinants of saving mobilization by rural financial co-operators in Tigrai Region, Ethiopia." J. Agribus. Rural Dev. 26.4 (2012): 129-146.
APA Sebhatu Kifle Tesfamariam (2012). Saving behaviour and determinants of saving mobilization by rural financial co-operators in Tigrai Region, Ethiopia. J. Agribus. Rural Dev. 26 (4), 129-146
ISO 690 TESFAMARIAM, Sebhatu Kifle. Saving behaviour and determinants of saving mobilization by rural financial co-operators in Tigrai Region, Ethiopia. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 26.4: 129-146.
Corresponding address:
Sebhatu Kifle Tesfamariam, Lecturer, Mekelle University, P.O. Box 451, Tigrai Region, Ethiopia
Authors email:
kifle20009@gmail.com