Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (26) 2012

Marek Tabert

Explosion bills of materials of products in information systems of a production enterprise

Rozwinięcia struktury materiałowej wyrobów

Abstract: The paper presents algorithms for the listing of information on bills of materials for as-sembled products. Bills of materials were distinguished into explosions: single-level, multi-level and aggregate. Bills of materials were developed using the concepts of the master and slave components. Proposed algorithms for information gathering may be coded in selected programming languages and in this form used in data bases supporting production man-agement processes in industrial enterprises manufacturing assembled products. Application of algorithms was illustrated using an example of a furniture product.
Abstract in polish: W niniejszej pracy przedstawiono algorytmy służące do zestawiania informacji o strukturze materiałowej wyrobów złożonych. Rozróżniono zestawienia w formie rozwinięć: jednopo-ziomowych, wielopoziomowych oraz sumarycznych. Zestawienia informacji o strukturze materiałowej opracowano z wykorzystaniem pojęć składnik nadrzędny oraz składnik pod-rzędny. Zaproponowane algorytmy pozyskiwania informacji mogą być kodowane w wy-branych językach programowania i w tej postaci wykorzystywane w bazach danych wspo-magających procesy zarządzania produkcją w przedsiębiorstwach przemysłowych wytwa-rzających wyroby złożone. Zastosowanie algorytmów zilustrowano przykładem wyrobu meblarskiego.

Keywords: the explosion bill of materials, master component, slave component, algorithms for the crea-tion of lists on products structure

Keywords in polish: rozwinięcie struktury materiałowej wyrobów, składnik nadrzędny, składnik podrzędny, al-gorytmy tworzenia zestawień informacji o strukturze wyrobów

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol26/issue4/art_10.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume26/issue4/art_10_pl.pdf
For citation:

MLA Tabert, Marek. "Explosion bills of materials of products in information systems of a production enterprise." J. Agribus. Rural Dev. 26.4 (2012): 115-128.
APA Marek Tabert (2012). Explosion bills of materials of products in information systems of a production enterprise. J. Agribus. Rural Dev. 26 (4), 115-128
ISO 690 TABERT, Marek. Explosion bills of materials of products in information systems of a production enterprise. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 26.4: 115-128.
Corresponding address:
dr inż. Marek Tabert, Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
mtabert@up.poznan.pl