Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (26) 2012

Arkadiusz Sadowski, Wojciech Antczak

Directions of using direct payments by the individual farms located in chosen regions

Kierunki wykorzystania dopłat bezpośrednich przez rodzinne gospodarstwa rolne położone w wybranych województwach

Abstract: This paper assesses the diversity of directions for use of direct payments in different types of individual farms. The questionnaire surveys were performed on 295 farms located in dif-ferent parts of the country. Analysed farms were divided into groups according to the amount direct support received. Based on the survey concluded that in all analysed groups the largest share of direct payments is spent on the purchase of means of production. The smallest farms also spend to a high extent, the money on household purposes (20.5%) and the largest ones to finance the investment (17.7%).
Abstract in polish: W pracy dokonano oceny zróżnicowania kierunków wykorzystania dopłat bezpośrednich w różnych typach gospodarstw indywidualnych. W tym celu przeprowadzono badania ankie-towe na 295 podmiotach zlokalizowanych w różnych częściach kraju, a analizowane go-spodarstwa podzielono według wysokości otrzymanych płatności. Na podstawie przepro-wadzonych badań stwierdzono, że we wszystkich grupach gospodarstw największa część uzyskanych płatności bezpośrednich jest przeznaczana na zakup środków produkcji. Go-spodarstwa najmniejsze w znacznej mierze przeznaczają też uzyskane środki na cele gospo-darstwa domowego (20,5%), a największe – na finansowanie inwestycji (17,7%).

Keywords: Common Agricultural Policy, farms, using the direct payments

Keywords in polish: Wspólna Polityka Rolna, gospodarstwa rolne, wykorzystanie dopłat bezpośrednich

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume26/issue4/art_9_pl.pdf
For citation:

MLA Sadowski, Arkadiusz, and Wojciech Antczak. "Kierunki wykorzystania dopłat bezpośrednich przez rodzinne gospodarstwa rolne położone w wybranych województwach." J. Agribus. Rural Dev. 26.4 (2012): 103-113.
APA Arkadiusz Sadowski, Wojciech Antczak (2012). Kierunki wykorzystania dopłat bezpośrednich przez rodzinne gospodarstwa rolne położone w wybranych województwach. J. Agribus. Rural Dev. 26 (4), 103-113
ISO 690 SADOWSKI, Arkadiusz, ANTCZAK, Wojciech. Kierunki wykorzystania dopłat bezpośrednich przez rodzinne gospodarstwa rolne położone w wybranych województwach. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 26.4: 103-113.
Corresponding address:
: dr Arkadiusz Sadowski, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Pol-skiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
sadowski@up.poznan.pl