Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (26) 2012

Arkadiusz Piwowar

Changes in agricultural mechanization services in Poland in 2004-2009

Zmiany na rynku rolniczych usług mechanizacyjnych w Polsce w latach 2004-2009

Abstract: Agricultural services market is of a great importance for the development of agribusiness. The main goal of this article was to present a regional variation of supply of agricultural mechanization services in Poland in a province cross-section. The time range of the analysis carried out covered the years 2004-2009. In this article are presented among others the changes in the number of agencies offering mechanized services and the level and dynamics of the prices of selected mechanization services in the years studied. As results from the analysis, the number of establishments providing mechanization services for the agriculture in Poland increased in the years 2004-2009 by 33.8%. In the analysed years there was a clear increase of prices of agricultural mechanization services, especially harvesting forage with a harvester.
Abstract in polish: Rynek usług rolniczych ma bardzo duże znaczenie w rozwoju agrobiznesu. Głównym ce-lem artykułu było przedstawienie regionalnego zróżnicowania podaży rolniczych usług me-chanizacyjnych w Polsce w przekroju wojewódzkim. Zakres czasowy prowadzonych analiz obejmował lata 2004-2009. W artykule przedstawiono m.in. zmiany w liczbie placówek usług mechanizacyjnych oraz poziom i dynamikę cen wybranych usług mechanizacyjnych w badanych latach. Jak wynika z analiz, liczba placówek świadczących usługi mechaniza-cyjne na rzecz rolnictwa w Polsce zwiększyła się w latach 2004-2009 o 33,8%. W analizo-wanych latach wyraźnie wzrosły ceny rolniczych usług mechanizacyjnych, zwłaszcza zbio-ru zielonek sieczkarnią.

Keywords: agricultural services market, mechanization services, diversification

Keywords in polish: rynek usług rolniczych, usługi mechanizacyjne, zróżnicowanie

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume26/issue4/art_7_pl.pdf
For citation:

MLA Piwowar, Arkadiusz. "Zmiany na rynku rolniczych usług mechanizacyjnych w Polsce w latach 2004-2009." J. Agribus. Rural Dev. 26.4 (2012): 81-90.
APA Arkadiusz Piwowar (2012). Zmiany na rynku rolniczych usług mechanizacyjnych w Polsce w latach 2004-2009. J. Agribus. Rural Dev. 26 (4), 81-90
ISO 690 PIWOWAR, Arkadiusz. Zmiany na rynku rolniczych usług mechanizacyjnych w Polsce w latach 2004-2009. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 26.4: 81-90.
Corresponding address:
dr inż. Arkadiusz Piwowar, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Uni-wersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Authors email:
arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl