Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (26) 2012

Benedykt Pepliński, Rafał Baum, Karol Wajszczuk

Changes of the energy consumption of production in selected farms in Wielkopolska

Zmiany energochłonności produkcji w wybranych gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego

Abstract: A comparative analysis of changes in the level of energy inputs in crop production in select-ed farms in 2001, 2009 and 2010 was presented in the paper. The analysis indicates a wide variation of energy inputs in the particular farms. In the research period the level of such in-puts per 1 ha of cereal production did not changed (although, in the case of different types of cereals, the inputs were changing from –20% to +48%), while in the case of sugar beet, the inputs were decreased even more than 50%. In the case of energy inputs calculated per 1 ton of crops, the index was growing up from 6% (grassland), through 27-32% (cereals and potatoes) to 68% (sugar beet). There was one exception – corn silage – where the index grew up.
Abstract in polish: W pracy została przedstawiona analiza komparatywna zmian w poziomie nakładów energe-tycznych w produkcji roślinnej w wybranych gospodarstwach rolnych w latach 2001, 2009 i 2010. Analiza wskazuje na duże zróżnicowanie nakładów energetycznych w poszczegól-nych gospodarstwach. W badanym okresie poziom tych nakładów na 1 ha w produkcji zbóż nie uległ zmianie (choć w przypadku poszczególnych gatunków zbóż nakłady zmieniły się od –20% do +48%), podczas gdy w przypadku buraków cukrowych nakłady te spadły nawet o ponad 50%. Po przeliczeniu nakładów energetycznych na 1 tonę zebranych płodów rolnych nakłady energetyczne – z wyjątkiem kukurydzy kiszonkowej – spadły w ciągu 9 lat od 6% (łąki) do 27-32% (zboża i ziemniaki), a w przypadku buraków cukrowych aż o 68%.

Keywords: energy consumption, farm, plant production

Keywords in polish: energochłonność, gospodarstwo, produkcja roślinna

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume26/issue4/art_6_pl.pdf
For citation:

MLA Pepliński, Benedykt, et al. "Zmiany energochłonności produkcji w wybranych gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego." J. Agribus. Rural Dev. 26.4 (2012): 69-80.
APA Benedykt Pepliński, Rafał Baum, Karol Wajszczuk (2012). Zmiany energochłonności produkcji w wybranych gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego. J. Agribus. Rural Dev. 26 (4), 69-80
ISO 690 PEPLIńSKI, Benedykt, BAUM, Rafał, WAJSZCZUK, Karol. Zmiany energochłonności produkcji w wybranych gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 26.4: 69-80.
Corresponding address:
dr Benedykt Pepliński, Katedra Zarzadzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
peplinski@up.poznan.pl