Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (26) 2012

Małgorzata Matyja

Economic and social importance of agricultural productive cooperatives in Poland

Ekonomiczne i społeczne znaczenie rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce

Abstract: In the introduction, the article presents a brief reflection on collaborative farming in Poland and abroad. There is also a formulated objective of the study, which is to show the essence of agricultural productive cooperatives’ activity and their role in the farmers’ and local communities’ protection. The following section presents used research methods and the subjective, spatial and temporal scope of own research. Subsequent parts of the article relate to the description of the history of APCs in Poland with an explanation of the causes of their foundation and liquidating, presentation the essence and the role of cooperative activi-ties in agriculture with an indication of the advantages of collective farming and characteris-tics of agricultural, economic and social activities of Polish APCs. At the end of the article there is the summary of the undertaken considerations and conclu-sions.
Abstract in polish: W artykule zaprezentowano krótkie rozważania na temat grupowej działalności rolników w Polsce i na świecie. Celem opracowania jest ukazanie istoty działalności rolniczych spół-dzielni produkcyjnych (RSP) w Polsce oraz ich roli w zakresie ochrony rolników i lokal-nych społeczności. W dalszej części artykułu omówiono zastosowane metody badawcze oraz zakres podmiotowy, przestrzenny i czasowy badań własnych. Opisano historię RSP w Polsce wyjaśniając przyczyny ich zakładania i likwidowania. Przedstawiono istotę i rolę spółdzielczej działalności w rolnictwie wraz ze wskazaniem zalet grupowego gospodarowa-nia, a także scharakteryzowano rolniczą, gospodarczą i społeczną działalności polskich RSP.

Keywords: agricultural productive cooperatives, agribusiness, social activity

Keywords in polish: rolnicze spółdzielnie produkcyjne, agrobiznes, działalność społeczna

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol26/issue4/art_5.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume26/issue4/art_5_pl.pdf
For citation:

MLA Matyja, Małgorzata. "Economic and social importance of agricultural productive cooperatives in Poland." J. Agribus. Rural Dev. 26.4 (2012): 57-67.
APA Małgorzata Matyja (2012). Economic and social importance of agricultural productive cooperatives in Poland. J. Agribus. Rural Dev. 26 (4), 57-67
ISO 690 MATYJA, Małgorzata. Economic and social importance of agricultural productive cooperatives in Poland. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 26.4: 57-67.
Corresponding address:
dr inż. Małgorzata Matyja, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Authors email:
malgorzata.matyja@ue.wroc.pl