Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (26) 2012

Aleksandra Łuczak

Evaluation of importance of strategic factors in a rural commune with a utilization of fuzzy analytic hierarchic process

Ocena ważności czynników strategicznych w gminie wiejskiej z wykorzystaniem rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego

Abstract: The paper is a trial of an application of fuzzy analytical hierarchy process to evaluation of importance of strategic factors in a rural commune. The proposed method consists in build-ing hierarchical scheme. It consists of: general goal, which is ensure the assurance of sus-tainable development in administrate district, basic goals and within each goal, a “package” of activities can be distinguished. On respective levels, elements are pairwise compared by experts. Next priorities of each element are estimated. The proposed procedure was em-ployed to evaluation of importance of strategic goals and activities of the rural commune of Tarnowo Podgórne in the Wielkopolska province.
Abstract in polish: W pracy dokonano oceny ważności czynników strategicznych (celów i zadań strategicz-nych) w gminie wiejskiej z wykorzystaniem rozmytego analitycznego procesu hierarchicz-nego. Proponowana metoda polega na budowie hierarchicznego schematu decyzyjnego, który składa się z celu głównego, celów podrzędnych i zadań strategicznych. Poszczególne elementy schematu decyzyjnego zostają ocenione przez ekspertów lokalnych – radnych – i na tej podstawie oblicza się ich wagi ważności. Proponowana procedura została zilustrowa-na przykładem dotyczącym oceny ważności celów i zadań strategicznych dla gminy Tarno-wo Podgórne w województwie wielkopolskim.

Keywords: evaluation of strategic factors, Fuzzy Analytic Hierarchic Process (FAHP), rural commune

Keywords in polish: ocena ważności czynników strategicznych, rozmyty analityczny proces hierarchiczny (FAHP), gmina wiejska

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume26/issue4/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Łuczak, Aleksandra. "Ocena ważności czynników strategicznych w gminie wiejskiej z wykorzystaniem rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego." J. Agribus. Rural Dev. 26.4 (2012): 43-56.
APA Aleksandra Łuczak (2012). Ocena ważności czynników strategicznych w gminie wiejskiej z wykorzystaniem rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego. J. Agribus. Rural Dev. 26 (4), 43-56
ISO 690 ŁUCZAK, Aleksandra. Ocena ważności czynników strategicznych w gminie wiejskiej z wykorzystaniem rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 26.4: 43-56.
Corresponding address:
dr inż. Aleksandra Łuczak, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Po-znań, Poland
Authors email:
luczak@up.poznan.pl