Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (26) 2012

Waldemar Kozłowski

Analysis of transport accessibility in rural areas of Olsztyn county

Dostępność transportowa obszarów wiejskich powiatu olsztyńskiego

Abstract: A significant impact on the multifunctional development of rural areas is the so-called transport accessibility. This applies mainly to the capabilities and reach the pace of the in-habitants of the so-called areas peripheral to the main economic centers of the province. The research includes analysis of the availability of transport in quantitative and qualitative as-pects, which was defined for the purposes of research. Quantity and quality of transport in-frastructure, the number of connections, length and travel time to the most important eco-nomic centers were taken into consideration. Analysis of transport availability sets the target application development, which is to determine the key investment priorities for the next programming periods of transport infrastructure development of the Warmia and Mazury province.
Abstract in polish: Znaczący wpływ na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich ma tzw. dostępność trans-portowa. Dotyczy to głównie możliwości i szybkości przemieszczania się osób i towarów do głównych ośrodków gospodarczych województwa. Badania obejmują analizę dostępno-ści transportowej w ujęciu ilościowym i jakościowym, która została zdefiniowana dla celów badawczych w takich aspektach, jak: ilość i jakość infrastruktury transportowej, liczba połą-czeń, długość i czas podróży do najważniejszych ośrodków gospodarczych. Analiza do-stępności transportowej umożliwi określenie priorytetów inwestycyjnych na następny okres programowania rozwoju infrastruktury transportowej w powiecie olsztyńskim.

Keywords: transport infrastructure, availability of transport, rural areas

Keywords in polish: infrastruktura transportowa, dostępność transportowa, obszary wiejskie

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume26/issue4/art_2_pl.pdf
For citation:

MLA Kozłowski, Waldemar. "Dostępność transportowa obszarów wiejskich powiatu olsztyńskiego." J. Agribus. Rural Dev. 26.4 (2012): 17-29.
APA Waldemar Kozłowski (2012). Dostępność transportowa obszarów wiejskich powiatu olsztyńskiego. J. Agribus. Rural Dev. 26 (4), 17-29
ISO 690 KOZłOWSKI, Waldemar. Dostępność transportowa obszarów wiejskich powiatu olsztyńskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 26.4: 17-29.
Corresponding address:
dr Waldemar Kozłowski, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Uniwersytet Warmiń-sko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 4, 10-527 Olsztyn, Poland
Authors email:
wkozlowski@xl.wp.pl