Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (26) 2012

Riski A. Lestariadi, Sutonya Thongrak, Ratya Anindita

Efficiency of resource use in small-scale white shrimp (Penaeus vannamei) production in Lamongan Regency, East Java Province, Indonesia

Wydajność wykorzystania zasobów w produkcji białej krewetki (Penaeus vannamei) na małą skalę w regencji Lamongan, prowincji Wschodnia Jawa w Indonezji

Abstract: This study carried out to determine the efficiency of recourses used in white shrimp (Pe-naeus Vannamei) production in Lamongan Regency, East Java Province, Indonesia. The simple random sampling technique used to select 125 small-scale white shrimp farmers from six-study areas in Lamongan Regency. The white shrimp production function was es-timated using Ordinary Least Square (OLS) technique. The results indicated that Double Log production function had the best fit in explaining the relationship between output of white shrimp and inputs used. The coefficient of determination (R2 = 0.846) indicated that the eighty-four point six percent of variation in output of white shrimp was explained by the independent variables in the model. Findings showed that labor, fertilizer, feed and stocking density are significant determinants of production inputs. Moreover, the estimates of the ra-tio of the value of marginal product (VMP) to marginal factor cost (MFC) revealed that the non-optimal combination of inputs among the white shrimp farmers, it showed that the aq-uaculture farms resources were inefficiently utilized for labor, feed and stocking density by 1.94, 1.93 and 171.4 respectively, while fertilizer showed otherwise by 0.11 or over uti-lized.
Abstract in polish: Badanie przeprowadzono w celu ustalenia wydajności wykorzystania zasobów w produkcji białej krewetki (Penaeus vannamei) na małą skalę w regencji Lamongan, prowincji Wschodnia Jawa w Indonezji. Metoda prostej próby losowej została użyta do wyboru 125 hodowców białej krewetki na małą skalę spośród sześciu obszarów badawczych na terenie regencji Lamongan. Funkcję produkcyjną białej krewetki ustalono za pomocą metody naj-mniejszych kwadratów. Wyniki wykazały, że funkcja produkcyjna podwójnego logarytmu była najbardziej odpowiednia do wyjaśnienia związku pomiędzy wydajnością białej krewet-ki a zastosowanym wkładem. Współczynnik determinacji (R2 = 0,846) wskazał, że 84,6% zmienności w wydajności produkcji białej krewetki zostało objaśnione przez zmienne obja-śniające w modelu. Wyniki wykazały, że praca, nawóz, pasza i gęstość obsady są istotnymi wyznacznikami wkładu produkcyjnego. Ponadto szacunkowe kalkulacje wskaźnika warto-ści produktu marginalnego do marginalnego kosztu czynnika wykazały nieoptymalne połą-czenie wkładu wśród hodowców białej krewetki. Wykazały, że gospodarstwa akwakultu-rowe nie są wydajnie wykorzystywane pod względem pracy, paszy i gęstości obsady, gdzie wskaźniki wyniosły odpowiednio 1,94, 1,93 i 171,4. Natomiast wskaźnik dla nawozu osią-gnął wartość 0,11, czyli był nadmiernie wykorzystywany.

Keywords: production efficiency, white shrimp farming, intensive technology, small-scale, East Java Province

Keywords in polish: wydajność produkcji, hodowla białej krewetki, technologia intensywna, mała skala, pro-wincja Wschodnia Jawa

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol26/issue4/art_3.pdf
For citation:

MLA Lestariadi, Riski A., et al. "Efficiency of resource use in small-scale white shrimp (Penaeus vannamei) production in Lamongan Regency, East Java Province, Indonesia." J. Agribus. Rural Dev. 26.4 (2012): 31-42.
APA Riski A. Lestariadi, Sutonya Thongrak, Ratya Anindita (2012). Efficiency of resource use in small-scale white shrimp (Penaeus vannamei) production in Lamongan Regency, East Java Province, Indonesia. J. Agribus. Rural Dev. 26 (4), 31-42
ISO 690 LESTARIADI, Riski A., THONGRAK, Sutonya, ANINDITA, Ratya. Efficiency of resource use in small-scale white shrimp (Penaeus vannamei) production in Lamongan Regency, East Java Province, Indonesia. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 26.4: 31-42.
Corresponding address:
Riski A. Lestariadi, Department of Agribusiness, Brawijaya University, Malang 65145, Indonesia
Authors email:
r.agung@ub.ac.id