Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Wiktor Szydło

Great Recession and paradigm shift – towards sustainable development of agriculture and rural areas

Wielka recesja a zmiana paradygmatu – w kierunku zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Abstract: Great Recession is another proof that the current paradigm of economic growth should be changed. It ought to be applied to all sectors, including agriculture. The farming sector was strongly affected by substantial price increases of some products.  It was especially painful for poorer consumers in developing and Third World countries, while its benefits were channelled mainly to big farmers and speculators in developed economies. Common Agricultural Policy could not avert this turbulence. The implementa-tion of the concept of sustainable development is a possible solution of this problem as its approach is more holistic and humanistic. However, the implementation of adequate reforms is very slow. It is a sign that leading US and EU policymakers attempt to stay within the limits of current model of growth.However, the second wave of price hikes may prove to be more lasting, which would further deepen income inequality.
Abstract in polish: Stosując metody analizy porównawczej i opisowej w artykule podjęto próbę wskazania najważniejszych źródeł globalnego kryzysu finansowego z lat 2008-2009. Wskazano miedzy innymi na jego systemowy charakter, który implikuje konieczność przeprowadzenia istotnych reform polityki gospodarczej. Wielka Recesja (inna nazwa ostatniego kryzysu) doprowadziła do wielu niekorzystnych zjawisk w sferze społeczno-ekonomicznej. Pogorszenie sytuacji fiskalnej szeregu państw należących do UE będzie miało negatywny wpływ na kształt Wspólnej Polityki Rolnej (planowany spadek wydatków w latach 2014-2020). Omówiono potrzebę reorientacji polityki rolnej i przyjęcia koncepcji rozwoju zrównoważonego (sustainable development). W szczególności został omówiony problem wzrostu cen produktów rolnych na rynkach światowych oraz rosnących dysproporcji dochodowych.

Keywords: Great Recession, paradigm shift,Common Agricultural Policy, sustainable development of rural areas, food prices, income inequality

Keywords in polish: Wielka Recesja, zmiana paradygmatu, WPR, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, ceny produktów rolnych, nierówności dochodowe

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_23_pl.pdf
For citation:

MLA Szydło, Wiktor. "Wielka recesja a zmiana paradygmatu – w kierunku zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 277-289.
APA Wiktor Szydło (2012). Wielka recesja a zmiana paradygmatu – w kierunku zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 277-289
ISO 690 SZYDłO, Wiktor. Wielka recesja a zmiana paradygmatu – w kierunku zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 277-289.
Corresponding address:
dr  Wiktor Szydło, Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Authors email:
wiktor.szydlo@ue.wroc.pl