Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Katarzyna Zajda, Ewelina Dzikowska

Innovative use of resources and diversification of the economic structure of rural areas on the basis of local action group MROGA experience

Innowacyjne wykorzystanie zasobów a dywersyfikacja struktury gospodarczej obszarów wiejskich w świetle doświadczeń lokalnej grupy działania MROGA

Abstract: One of the tasks of local action groups is to support diversification of the economic structure of rural areas. Projects which make use of local resources in unique, non-standard ways (with reference to the achievements of the French school of Economie de la Proximie) may be called innovative. Analysis was applied to one of the local action groups from the Łódź voivodeship – MROGA Association for the Local Community Development. The aim of this analysis was to estimate the potential of this structure as regards innovative use of local resources in diversification of the local economy by creating non-agricultural jobs. The case study method was applied; analysis of secondary materials was carried out (the local development strategy and competition documentation regarding to the development of local economy in the area supported by this organization). The selected association (realising own projects) contributes to the innovative development of rural economy. Moreover, in supported area, new non-agricultural workplaces are created in which local resources are also used in a non-standard way. 
Abstract in polish: Na obszarach wiejskich do sieci tworzących i wprowadzających innowacje należą lokalne grupy działania. Ich celem jest dywersyfikacja struktury gospodarczej wsi, stymulowanie procesu tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem. W realizowanych projektach lokalne grupy działania wykorzystują różne zasoby. Zgodnie z założeniami ekonomii bliskości możnaz nich korzystać w różny sposób, co przesądza o sposobie ich użytkowania: 1)specyficznym, 2) ogólnym, 3) ogólnym z rysami specyficznymi, 4) banalizującym. O potencjale lokalnych grup działania pod względem wprowadzania innowacji do rozwoju gospodarki wiejskiej świadczy wykorzystanie zasobów lokalnych zgodnie z kierunkiem specyficznym oraz ogólnym z rysami specyficznymi. Obiektem badania było Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA. Postawiono pytanie: Jaki jest potencjał tej lokalnej grupy działania w zakresie innowacyjnego wykorzystania zasobów lokalnych na rzecz tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem? Pytaniu ogólnemu towarzyszyły następujące szczegółowe: 1)Jakie zasoby lokalne zostały zidentyfikowane (poddane waloryzacji) przez lokalną grupę działania w dokumencie strategicznym wyznaczającym jej funkcjonowanie? 2)Jaki typ reprezentują te zasoby?3) Jakiego rodzaju projekty, których celem jest tworzenie nowych miejsc pracy (lub wzrost konkurencyjności lokalnych firm), są realizowane przez lokalną grupę działania lub mieszkańców wsi korzystających z jej wsparcia? 4)Czy projekty te wykorzystują poddane waloryzacji zasoby lokalne? 5)Czy są one innowacyjne (czy wykorzystują zasoby zgodnie z trajektorią specyficzną lub ogólną z rysami specyficznymi)? W badaniu zastosowano metodę case study oraz technikę analizy materiałów zastanych (lokalnej strategii rozwoju oraz dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w jego siedzibie). Na podstawie analizy lokalnej strategii rozwoju zidentyfikowano zasoby, jakie mogą być wykorzystane przez stowarzyszenie w różnego rodzaju projektach i określono ich typy. Wykazano, iż niektóre z realizowanych przedsięwzięć (Bitwa Łódzka 1914, Dino-Park) wykorzystują je w sposób innowacyjny, przyczyniający się do powstania nowych miejsc pracy. Analizie poddano również wszystkie konkursy dotyczące realizacji na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA następujących działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Na siedem wniosków poddanych analizie dwa były innowacyjne (powszechne zasoby wykorzystywały w sposób niestandardowy). W trzech wnioskach zadeklarowano utworzenie nowych miejsc pracy. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA wnosi wkład w innowacyjny rozwój obszarów wiejskich. Realizuje projekty wykorzystujące zasoby lokalne  w niestandardowy sposób i sprzyja dywersyfikacji lokalnej gospodarki.

Keywords: innovation, local resources, local action groups

Keywords in polish: innowacja, zasoby lokalne, lokalne grupy działania

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol25/issue3/art_26.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_26_pl.pdf
For citation:

MLA Zajda, Katarzyna, and Ewelina Dzikowska. "Innovative use of resources and diversification of the economic structure of rural areas on the basis of local action group MROGA experience." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 309-320.
APA Katarzyna Zajda, Ewelina Dzikowska (2012). Innovative use of resources and diversification of the economic structure of rural areas on the basis of local action group MROGA experience. J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 309-320
ISO 690 ZAJDA, Katarzyna, DZIKOWSKA, Ewelina. Innovative use of resources and diversification of the economic structure of rural areas on the basis of local action group MROGA experience. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 309-320.
Corresponding address:
dr Katarzyna Zajda, Katedra Socjologii Wsi  i Miasta, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r., nr 41/43,90-214 Łódź, Poland
Authors email:
kzajda@uni.lodz.pl