Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Zofia Wyszkowska

Conditions of enterprise development in rural areas

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Abstract: The article shows the research results describing some motivating factors of enterprise development in rural areas and also the ones that limit them. The research was provided in the area of one commune of the Kujawsko-Pomorskievoivodeship. The information has been gathered from 179 businessmen in 6 countries. There was a questionnaire with closed questions used. The carried out research showed that there are chances of developing new types of activities other than those of typically rural character in the areas in focus. Owing to the conducted analysis of the data some inducement and deterrent factors appeared connected with business running in the country.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono wyniki badań pozwalające wskazać uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ograniczające jej rozwój. Badania przeprowadzono na terenie jednej gminy województwa kujawsko-pomorskiego. Informacje uzyskano od 179 przedsiębiorców z sześciu wsi. Korzystano z kwestionariusza ankiety zawierającego pytania zamknięte. Badania wykazały, że na obszarach wiejskich występują możliwości rozwoju działalności innej niż rolnicza. Analiza zebranego materiału pozwoliła na wskazanie uwarunkowań ograniczających i wspierających prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 

Keywords: business, businessman, country areas

Keywords in polish: przedsiębiorczość, przedsiębiorca, obszary wiejskie

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_25_pl.pdf
For citation:

MLA Wyszkowska, Zofia. "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 299-307.
APA Zofia Wyszkowska (2012). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich . J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 299-307
ISO 690 WYSZKOWSKA, Zofia. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 299-307.
Corresponding address:
dr hab. Zofia Wyszkowska, Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz, Poland
Authors email:
zofiawyszkowska@cps.pl