Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Barbara Wieliczko

Changes in the CAP 2014-2020 vs. modernisation of the Polish agriculture and rural areas

Zmiany w WPR na lata 2014-2020 a modernizacja polskiej wsi i rolnictwa

Abstract: In recent years transformation in the Polish agriculture and rural areas has been strongly associated with the CAP. Despite intensive changes, the modernisation still requires huge investments. This paper presents a preliminary assessment of the EC’s proposals for CAP in the period 2014-2020. Based on the comparison with the current CAP the key changes proposed are presented. They are then assessed in the perspective of the modernisation and developmental needs of the Polish agriculture and rural areas. The preliminary assessment of the EC’s proposals shows that they are not optimal for Poland. Although the changes in the CAP are not revolutionary, they can lead to significant shift of the support among different groups of beneficiaries creating losers and winners. The already gained experience with the implementation of the CAP in Poland, shows that the support must precisely fit to the individual needs of specific groups of beneficiaries if it is to be effective and efficient.
Abstract in polish: Przemiany w polskim rolnictwie i na wsi są w ostatnich latach silnie związane z WPR. Pomimo intensywnie zachodzących przeobrażeń, modernizacja nadal wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych. Niniejszy tekst zawiera wstępną ocenę propozycji kształtu WPR na lata 2014-2020 przedstawionej przez KE. Projekty KE porównano  z obecnie obowiązującymi regulacjami. Następnie oceniono proponowane zmiany z punktu widzenia obecnego kształtu WPR i potrzeb modernizacyjnych polskiej wsi i rolnictwa. Wyniki badań przemian w rolnictwie i na obszarach wiejskich umożliwiają wskazanie in-strumentów WPR mogących mieć znaczny wpływ na modernizację. Wstępna ocena pro-pozycji KE pokazuje, iż kształt WPR nie byłby optymalny dla Polski. Choć zmiany nie są rewolucyjne, to mogą spowodować znaczące przesunięcia wsparcia różnych grup rolników i mieszkańców wsi. Doświadczenia z wdrażaniem WPR w Polsce wskazują na to, iż jest niezbędne precyzyjne dopasowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb konkretnych grup beneficjentów.

Keywords: common agricultural policy, Polish agriculture, rural areas, Policy instruments, developmental needs

Keywords in polish: wspólna polityka rolna, polskie rolnictwo, obszary wiejskie, instrumenty wsparcia, potrzeby rozwojowe

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_24_pl.pdf
For citation:

MLA Wieliczko, Barbara. "Zmiany w WPR na lata 2014-2020 a modernizacja polskiej wsi i rolnictwa ." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 291-298.
APA Barbara Wieliczko (2012). Zmiany w WPR na lata 2014-2020 a modernizacja polskiej wsi i rolnictwa . J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 291-298
ISO 690 WIELICZKO, Barbara. Zmiany w WPR na lata 2014-2020 a modernizacja polskiej wsi i rolnictwa . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 291-298.
Corresponding address:
dr Barbara Wieliczko, Zakład Finansów Rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej– Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
Authors email:
wieliczko@ierigz.waw.pl