Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Joanna Strońska-Ziemann, Andrzej Czyżewski

An attempt to assess cohesion of development of the communes of the pilski district

Próba oceny spójności rozwoju gmin powiatu pilskiego

Abstract: The article aims at evaluating the level of development of the communes  ofthe Pilski district both in rural areas, as well as in the urban district of Piła. The method of standardized sums was used based on standardized data gathered from GUS within range 0-1,the results were compared to the average level for the Wielkopolska rural areas and urban respectively. The data was analysed in three dimensions – social, economical and environmental. It was noticed that the level of environmental component is the most cohesive in rural areas and in Piła it is the social one, whereas in all communes the level of economical component cohesion was the lowest.
Abstract in polish: Głównym celem artykułu jest rozpoznanie poziomu rozwoju gmin powiatu pilskiego w odniesieniu do średniego poziomu województwa wielkopolskiego. Ocenę przeprowadzono w układzie trzech komponentów (środowiskowego, społecznego i gospodarczego) z zastosowaniem metody sum standaryzowanych. Badanie wykazało, że wszystkie gminy powiatu pilskiego najbardziej odstają od średniej wojewódzkiej w odniesieniu do komponentu gospodarczego, następnie społecznego, natomiast najbardziej spójny jest komponent środowiskowy.

Keywords: development, pilski district, communities

Keywords in polish: spójność rozwoju, powiat pilski, komponenty rozwoju zrównoważonego

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_22_pl.pdf
For citation:

MLA Strońska-Ziemann, Joanna, and Andrzej Czyżewski. "Próba oceny spójności rozwoju gmin powiatu pilskiego." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 261-275.
APA Joanna Strońska-Ziemann, Andrzej Czyżewski (2012). Próba oceny spójności rozwoju gmin powiatu pilskiego. J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 261-275
ISO 690 STROńSKA-ZIEMANN, Joanna, CZYżEWSKI, Andrzej. Próba oceny spójności rozwoju gmin powiatu pilskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 261-275.
Corresponding address:
mgr Joanna Strońska-Ziemann, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 60-697 Poznań, Poland
Authors email:
ujscie@poczta.onet.pl