Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Justyna Socińska

Clusters as a factor for sustainable development in rural areas

Klastry jako czynnik zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich

Abstract: Sustainable development is one of the determinants of strategic thinking and current operation of modern companies. Sustainable development is a factor in other words, in which companies come to work. It is an important factor, and having far-reaching repercussions, but it is not the only one. Enterprises should therefore take in its action it into account, adapt to it and benefit from its existence, but that does not mean that this fact can and should be the only determinant of their performance. The determinant of its action should reflect the clusters, especially those operating in rural areas.
Abstract in polish: Zrównoważony rozwój jest jednym z wyznaczników strategicznego myślenia  i bieżącego działania współczesnych przedsiębiorstw, inaczej mówiąc – pewną okoliczno-ścią, w której przychodzi przedsiębiorstwom działać. Jest to wprawdzie okoliczność ważna i mająca daleko idące reperkusje, ale nie jedyna. Przedsiębiorstwa powinny ją zatem  w swym działaniu uwzględniać, dostosowywać się do niej i korzystać z jej istnienia, co nie znaczy, że powinna i może ona być jedyną determinantą ich funkcjonowania. Powinny ją uwzględniać także klastry, zwłaszcza te, które funkcjonują na obszarach wiejskich.

Keywords: cluster, sustainable development

Keywords in polish: klaster, zrównoważony rozwój

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_21_pl.pdf
For citation:

MLA Socińska, Justyna. "Klastry jako czynnik zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich ." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 251-259.
APA Justyna Socińska (2012). Klastry jako czynnik zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich . J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 251-259
ISO 690 SOCIńSKA, Justyna. Klastry jako czynnik zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 251-259.
Corresponding address:
mgr Justyna Socińska,Katedra Studiów Strategicznych iPolityki Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole, Poland
Authors email:
jsocinska@uni.opole.pl