Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Katarzyna Smędzik

Factors affecting technical efficiency of individual farms specialising in livestock production (for FADN farms of the gostyński district)

Czynniki wpływające na efektywność techniczną gospodarstw rolnych osób fizycznych, wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej (na przykładzie gospodarstw polskiego FADN z powiatu gostyńskiego)

Abstract: The article is an attempt to determine the factors that determine technical efficiency of individual farms FADN of gostynski district, specializing in cattle, breeding pigs and multidirectional production. Indicators of technical efficiency of farms was determined using method Data Envelopment Analysis. Linear regression method was used to determine the factors that determine technical efficiency of individual farms. It was shown, that for farms specialized in cattle, the determinants of technical efficiency are: total revenues from sales to total costs and total revenues from sales in PLN for working hour, and for those specialized in breeding pigs: total revenues from sales to total costs, total revenues from sales in PLN for working hour, livestock density in units of large (SD) and revenues per ha of arable land.
Abstract in polish: Artykuł stanowi próbę określenia czynników determinujących efektywność techniczną gospodarstw indywidualnych, prowadzących rachunkowość FADN z powiatu gostyńskiego, wyspecjalizowanych w chowie bydła i trzody chlewnej. Wskaźniki efek-tywności technicznej analizowanych gospodarstw określono za pomocą metody DEA.  W celu wyznaczenia czynników determinujących ich wysokość zastosowano metodę re-gresji liniowej wielorakiej. Wykazano, że w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła czynnikami determinującymi ich efektywność techniczną były: stosunek przychodów ze sprzedaży do kosztów ogółem w zł oraz przychody ze sprzedaży w zł na roboczogodzinę, a w wyspecjalizowanych w chowie trzody: przychody ze sprzedaży do kosztów ogółem w zł, przychody ze sprzedaży w zł na roboczogodzinę, obsada zwierząt gospodarskich w sztukach dużych (SD) i przychody ze sprzedaży w zł na ha UR.

Keywords: technical efficiency, determinants of technical efficiency, individual farm

Keywords in polish: efektywność techniczna, determinanty efektywności, gospodarstwa indywidualne, produkcja zwierzęca

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_20_pl.pdf
For citation:

MLA Smędzik, Katarzyna. "Czynniki wpływające na efektywność techniczną gospodarstw rolnych osób fizycznych, wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej (na przykładzie gospodarstw polskiego FADN z powiatu gostyńskiego) ." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 241-250.
APA Katarzyna Smędzik (2012). Czynniki wpływające na efektywność techniczną gospodarstw rolnych osób fizycznych, wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej (na przykładzie gospodarstw polskiego FADN z powiatu gostyńskiego) . J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 241-250
ISO 690 SMęDZIK, Katarzyna. Czynniki wpływające na efektywność techniczną gospodarstw rolnych osób fizycznych, wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej (na przykładzie gospodarstw polskiego FADN z powiatu gostyńskiego) . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 241-250.
Corresponding address:
mgr Katarzyna Smędzik, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań, Poland
Authors email:
katarzyna.smedzik@ue.poznan.pl