Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Roman Sass

Impact of the directions of investment on the production and economical effects of farms in the Bydgoszcz sub-region

Wpływ kierunku inwestowania na efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych w podregionie bydgoskim

Abstract: The purpose of the study is to determine the impact of the direction of investment on selected production and economical effects of farms in the Bydgoszcz sub-region. The data collected by the Agricultural Advisory Centre in Minikowo for 1994- -2007 concerning the opinions issued for the farmers applying for preferential loans con-stituted the basic source of information. Moreover, the results of FADN accountancy were also used. 220 farms that made use of preferential loans and uninterruptedly ran accoun-tancy in 2004-2008 were covered by the analysis. Deferred results of investments initiated in 1994were assessed. The conducted studies do not make it possible to determine precisely the impact of the investment’s direction on the production and economical effects of farms, as the separated groups of farms are not uniform from the point of view of the purpose of the studies.
Abstract in polish: Celem pracy jest określenie wpływu kierunku inwestowania na wybrane efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych w podregionie bydgoskim. Podstawowym źródłem informacjibyły dane zgromadzone przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Minikowie za lata 1994-2007, dotyczące opinii wydanych dla rolników ubiegających się o kredyty preferencyjne. Ponadto wykorzystano wyniki rachunkowości FADN. Analizą objęto 220 gospodarstw, które korzystały z kredytów preferencyjnych i nieprzerwanie prowadziły rachunkowość w latach 2004-2008. Oceniono odroczone skutki inwestycji, które zostały zapoczątkowane w 1994roku. Badania nie pozwalają naprecyzyjne określenie wpływu kierunku inwestowania na efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw, ponieważwyodrębnione grupy gospodarstw z punktu widzenia postawionego celu badańnie są jednorodne.

Keywords: direction of investment, direction of production, production, income on a farm, income per a member of family, efficiency

Keywords in polish: kierunek inwestowania, kierunek produkcji, produkcja, dochód z gospodarstwa, dochód na członka rodziny, efektywność

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_19_pl.pdf
For citation:

MLA Sass, Roman. "Wpływ kierunku inwestowania na efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych w podregionie bydgoskim ." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 225-240.
APA Roman Sass (2012). Wpływ kierunku inwestowania na efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych w podregionie bydgoskim . J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 225-240
ISO 690 SASS, Roman. Wpływ kierunku inwestowania na efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych w podregionie bydgoskim . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 225-240.
Corresponding address:
dr inż. Roman Sass, Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, 89-122 Minikowo, Poland
Authors email:
roman.sass@kpodr.pl