Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Walenty Poczta, Paweł Siemiński, Jarosław Sierszchulski

Spatial diversity of activities of farmers in obtaining EU funds for the development of farms in the wielkopolska voivodeship on the example of the measure “Modernisation of agricultural holdings”

Przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na przykładzie działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Abstract: The article presents and assesses the activities of farmers in obtaining EU funds for the development of the farm operation on the example of modernisation of agricultural holdings. The activity of farmers in applying for funds for agricultural development in terms of poviats is highly diverse. Fragmentation of farms is an important factor of differentiation of farmers’ activity in applying for funds, because it usually implies their weak economic strength and thus limits the possibilities for further development.
Abstract in polish: W artykule zaprezentowano ocenę aktywności rolników w pozyskiwaniu środków pomocowych UE na rozwój gospodarstw rolnych na przykładzie działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Aktywność rolników w pozyskiwaniu środków na rozwój gospodarstw rolnych w ujęciu powiatowym jest wysoce zróżnicowana. Ważnym czynni-kiem zróżnicowania aktywności rolników w pozyskiwaniu środków jest rozdrobnienie gospodarstw rolnych, bowiem implikuje ono zazwyczaj ich słabą siłę ekonomiczną i tym samym ogranicza możliwości dalszego rozwoju.

Keywords: modernisation of agricultural holdings, activity of farmers, farms

Keywords in polish: modernizacja gospodarstw rolnych, aktywność rolników, gospodarstwa rolne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_18_pl.pdf
For citation:

MLA Poczta, Walenty, et al. "Przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na przykładzie działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” ." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 207-223.
APA Walenty Poczta, Paweł Siemiński, Jarosław Sierszchulski (2012). Przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na przykładzie działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” . J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 207-223
ISO 690 POCZTA, Walenty, SIEMIńSKI, Paweł, SIERSZCHULSKI, Jarosław. Przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na przykładzie działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 207-223.
Corresponding address:
dr Paweł Siemiński, Katedra Ekonomiii Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. WojskaPolskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
sieminski@up.poznan.pl