Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Laura Płatkowska-Prokopczyk

“Green jobs” as an element of multifunctional development of rural areas – an attempt to resolve the phenomenon

„Zielone miejsca pracy” jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – próba rozpoznania zjawiska

Abstract: “Green jobs” can emerge in each sector becauseof diversity of operations in favour of security of balance of environment. Rural areas seem particularly predestined to initiate green economy. As unsolved problems related to adverse demographic structure remain in these areas, with village to cities migration phenomenon, in consequence rural areas depopulation, with dysfunction of local labour market, direction of solution of mentioned problems seems to be green economy. In order to maintain the viability of rural areas there is the necessity to affect all the conditions of their development. Integrated policy should include in this range:identification and diagnosis of local identity as bases for the sense of membership construction and start-up of social activity, identification and diagnosis of local activity connected with “green” economy, creating support system (financial, administrative, educational and investigative). Success of these operations depends on how they will meet real requirements of local communities,because these communities are the creators and at the same time recipients of effects of undertaken operations. Hence, the ultimate estimation of efficiency of accustomed solution belongs to them. The purpose of the present paper is the estimattion of this phenomenon based on data from secondary sources. The article is of an explorative character and at the same time is a departure point for defining a further research program that will allow to verify the presented above hypothesis.
Abstract in polish: „Zielone miejsca pracy” mogą powstawać w każdym sektorze ze względu na różnorodność działań, które można podejmować na rzecz zabezpieczenia równowagi środowiska. Natomiast obszary wiejskie wydają się szczególnie predestynowane do rzeczywistego zainicjowania zielonej gospodarki.Ponieważ na obszarach tych wciąż pozostają nierozwiązane problemy związane z niekorzystną strukturą demograficzną, zjawiskiem migracji ze wsi do miast, a w konsekwencji depopulacja obszarów wiejskich, z dysfunkcją lokalnych rynków pracy, szczególnie interesujący wydaje się kierunek rozwiązania wymienionych problemów z korzyścią zarówno dla obszarów i wiejskich, jak i zasad zrównoważonego rozwoju, jakim jest zielona gospodarka. Aby możliwe stało się zacho-wanie żywotności obszarów wiejskich konieczne wydaje się oddziaływanie na całokształt uwarunkowań ich rozwoju. Zintegrowana polityka w tym zakresie powinna obejmować: identyfikację i diagnozę tożsamości lokalnych jako podstawy do budowania poczucia przynależności i uruchamiania aktywności społecznej,identyfikację i diagnozę lokalnych działalności, mających znamiona „zielonej gospodarki”,wykreowanie systemu wsparcia (finansowego, administracyjnego, edukacyjnego i badawczego).Powodzenie tych działań zależy od tego, na ile będą one spójne z rzeczywistymi potrzebami lokalnych społeczności. Społeczności te są bowiem kreatorami a zarazem odbiorcami efektów podejmowanych działań i do nich należy ostateczna ocena efektywności wdrażanych rozwiązań.Celem opracowania jest ocena tego zjawiska w oparciu o dane ze źródeł wtórnych. Artykuł ma charakter eksploracyjny, jednak stanowi punkt wyjścia do zdefiniowania programu badawczego, który pozwoli zweryfikować empirycznie przedstawione w treści artykułu hipotezy.

Keywords: green economy, green jobs, multifunctional development of rural areas, potential of local communities

Keywords in polish: „zielona gospodarka”, „zielone miejsca pracy”, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, potencjał społeczności lokalnych

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_17_pl.pdf
For citation:

MLA Płatkowska-Prokopczyk, Laura. "„Zielone miejsca pracy” jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – próba rozpoznania zjawiska ." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 195-206.
APA Laura Płatkowska-Prokopczyk (2012). „Zielone miejsca pracy” jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – próba rozpoznania zjawiska . J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 195-206
ISO 690 PłATKOWSKA-PROKOPCZYK, Laura. „Zielone miejsca pracy” jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – próba rozpoznania zjawiska . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 195-206.
Corresponding address:
dr Laura Płatkowska-Prokopczyk, Katedra Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46a, 45-462 Opole, Poland
Authors email:
laurapp@o2.pl