Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Jacek Pieczonka

Impact of the income based taxation on an individual farm’s economic standing (test simulation for a farm established of the opolski district)

Wpływ formy opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnego gospodarstwa rolnego (próba symulacji w odniesieniu do gospodarstwa z powiatu opolskiego)

Abstract: Individual farmers are exempt from personal income tax which provides a major departure from the principle of the duty’s common nature. Undoubtedly, introducing farmers’ liability for income tax will result in their obligation to maintain accounting records necessary to assess taxable income. The article is aimed to present particular bookkeeping modes for tax purposes and to discuss, which forms of taxation, i.e. lump-sum tax, flat tax, progressive tax, would turn out more beneficial for a selected farm. The simulation shows clearly that substituting the agricultural tax with the income tax assessed in compliance with the regulations applicable to sole traders will result in the decrease in the income from agricultural activities in the analysed farm. It is worth noticing, however, that taxation on general terms may prove profitable for some selected farms. That would apply to the farms making loss or to the farms with such a low profit that after all the due deductions and allowances they are likely not to pay the tax at all or their liability would be lower when compared to the agricultural tax obligations. 
Abstract in polish: Rolnicy indywidualni są wyłączeni z grupy płatników podlegających obowiązkowi opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co jest istotnym odstępstwem od zasady powszechności tego podatku. Niewątpliwie, wprowadzenie podatku dochodowego będzie skutkować obowiązkiem prowadzenia przez rolników ewidencji księgowej niezbędnej do oszacowania podstawy opodatkowania. Celem artykułu jest za-prezentowanie poszczególnych form prowadzenia ewidencji księgowej dla celów podat-kowych oraz określenia, która z form opodatkowania, tzn. podatek zryczałtowany, podatek liniowy czy progresywny, będzie bardziej korzystna dla wybranego gospodarstwa rolnego. Wyniki zaprezentowanej symulacji prowadzą do stwierdzenia, że zastąpienie podatku rolnego podatkiem dochodowym, obliczonym na zasadach obowiązujących dla osób prowadzących działalność gospodarczą, wywoła zmniejszenie dochodu z działalności rolniczej analizowanego gospodarstwa. Ale jednocześnie należy zauważyć, że w przypadku niektórych gospodarstw rolnych rozwiązanie polegające na zastosowaniu opodatkowania na zasadach ogólnych może być rozwiązaniem korzystnym. Będzie to dotyczyło gospodarstw, które będą osiągały ujemny wynik finansowy lub wynik dodatni, ale na tyle niski, że po zastosowaniu systemu obowiązujących ulg i odliczeń w konsekwencji tego podatku nie zapłacą lub zapłacą w wymiarze niższym niż podatek rolny.

Keywords: farm, income, agricultural tax, income tax

Keywords in polish: gospodarstwo rolne, dochód, podatek rolny, podatek dochodowy

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_16_pl.pdf
For citation:

MLA Pieczonka, Jacek. "Wpływ formy opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnego gospodarstwa rolnego (próba symulacji w odniesieniu do gospodarstwa z powiatu opolskiego) ." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 181-193.
APA Jacek Pieczonka (2012). Wpływ formy opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnego gospodarstwa rolnego (próba symulacji w odniesieniu do gospodarstwa z powiatu opolskiego) . J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 181-193
ISO 690 PIECZONKA, Jacek. Wpływ formy opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnego gospodarstwa rolnego (próba symulacji w odniesieniu do gospodarstwa z powiatu opolskiego) . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 181-193.
Corresponding address:
dr Jacek Pieczonka, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole, Poland
Authors email:
jpieczonka @univ.opole.pl