Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Anna Murawska

Changes in the level and quality of life of the population in rural areas in Poland

Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce

Abstract: One of the main priorities of the European Union is to strengthen the policy of rural areas in order to improve the level and quality of life. The aim of this study was to provide the level and quality of life in rural areas in Poland and analyse the changes that have occurred in this area since 2003. Coefficients of variation, asymmetry and dynamic factor were calculated utilizing the applied methods. On the basis of the analysis it can be stated that there were significant changes in the equipment in rural areas in the technical infrastructure. Improved housing conditions and increased satisfaction withmaterial and the housing situation were also observed.
Abstract in polish: Jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej jest wzmocnienie polityki  w zakresie obszarów wiejskich w celu poprawy poziomu i jakości życia ludności. Celem niniejszego opracowania było przedstawienie poziomu oraz jakości życia na obszarach wiejskich w Polsce oraz zmian, jakie zaszły w latach 2003-2009. W ocenie wyników wy-korzystano metody statystyczne, obliczono współczynniki zmienności, asymetrii oraz dy-namiki. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że od 2003 roku zaszły istotne zmiany w zagospodarowaniu obszarów wiejskich w infrastrukturę techniczną, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie warunków mieszkaniowych oraz wzroście satys-fakcji z sytuacji mieszkaniowej, a także dochodowej i materialnej.

Keywords: standard of living, quality of life, housing conditions, income, financial situation, rural areas

Keywords in polish: poziom życia, jakość życia, warunki mieszkaniowe, dochód, sytuacja materialna, obszary wiejskie

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_15_pl.pdf
For citation:

MLA Murawska, Anna. "Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce ." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 169-180.
APA Anna Murawska (2012). Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce . J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 169-180
ISO 690 MURAWSKA, Anna. Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 169-180.
Corresponding address:
dr inż. Anna Murawska, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczyul. Fordońska 430 pok. 105, 85-790Bydgoszcz, Poland
Authors email:
anna.murawska@utp.edu.pl