Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Anna Michalska

Evaluation of development of social capital in rural areas

Ocena rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich

Abstract: The aim of this work is to present the results of the research related to development of social capital in rural areas. Analysis of the obtained data indicated the reasons for participation in programmes of unemployed activation, the types of chosen forms of activation, the level of satisfaction from participation in the selected forms and finding work as a result of the activation of unemployed respondents.
Abstract in polish: Celem pracy jest przedstawienie wyników badań dotyczących oceny rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich. Analiza uzyskanych danych wskazuje powody wzięcia udziału w programach aktywizacji osób bezrobotnych, rodzaje wybieranych form aktywizacji, poziom satysfakcji z udziału w wybranych formach i rezultaty aktywizacji osób bezrobotnych w postaci znalezienia pracy.

Keywords: development, unemployment, professional activation

Keywords in polish: rozwój, bezrobocie, aktywizacja zawodowa

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_14_pl.pdf
For citation:

MLA Michalska, Anna. "Ocena rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich ." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 159-168.
APA Anna Michalska (2012). Ocena rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich . J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 159-168
ISO 690 MICHALSKA, Anna. Ocena rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 159-168.
Corresponding address:
mgr Anna Michalska, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz, Poland
Authors email:
atm3@poczta.onet.pl