Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Barbara Kożuch, Antoni Kożuch

Innovation in management of local development

Innowacyjność w zarządzaniu rozwojem lokalnym

Abstract: Recently more and more commonly an opinion has been formulated that increasing local government and, wider speaking, public administration efficiency calls for and depends on innovative changes Thus today efficient public management is identified with innovative management. The paper analyses public local development strategic management tools in the scope of their consistency and comprehensiveness. It was found out on the basis of the carried out considerations that local development management system enables to connect the defined local government development objectives with the tasks set to develop the best possible environment for the local inhabitants. The considerations prove that local development should both include and integrate the basic areas of development alongside with efficient coordination of the investment processes and financial management in the commune.
Abstract in polish: W ostatnich kilkunastu latach coraz powszechniej formułowany jest pogląd,  iż zwiększenie sprawności zarządzania w administracji samorządowej, i szerzej w pu-blicznej, w szczególności zależy od zmian, które mają charakter innowacyjny. Dlatego współcześnie coraz częściej pod pojęciem sprawne zarządzanie publiczne rozumiane jest zarządzanie innowacyjne. Przeanalizowane podstawowe instrumenty publicznego zarzą-dzania strategicznego rozwojem lokalnym podkreślają jego spójność i kompleksowość. Na podstawie przeprowadzonych rozważań stwierdzono, że system zarządzania rozwojem lokalnym umożliwia powiązanie celów rozwoju jednostki samorządu terytorialnego z re-alizowanymi zadaniami na rzecz kształtowania jak najlepszego środowiska życia miesz-kańców. Zarządzanie rozwojem lokalnym powinno obejmować i integrować podstawowe jego sfery, a także skutecznie koordynować procesy inwestycyjne i gospodarkę finansową w gminie.

Keywords: innovation, public management, local development, management instruments

Keywords in polish: : innowacyjność, zarządzanie publiczne, rozwój lokalny, instrumenty zarządzania

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_12_pl.pdf
For citation:

MLA Kożuch, Barbara, and Antoni Kożuch. "Innowacyjność w zarządzaniu rozwojem lokalnym." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 137-145.
APA Barbara Kożuch, Antoni Kożuch (2012). Innowacyjność w zarządzaniu rozwojem lokalnym. J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 137-145
ISO 690 KOżUCH, Barbara, KOżUCH, Antoni. Innowacyjność w zarządzaniu rozwojem lokalnym. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 137-145.
Corresponding address:
prof. dr hab. Barbara Kożuch, Katedra Zarządzania Publicznego, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, ul. Prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland
Authors email:
bkozuch@uj.edu.pl