Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Karol Kociszewski

Conditions of pro-ecological Common Agricultural Policy changes with special consideration of involved stakeholders’ positions

Uwarunkowania proekologicznych zmian Wspólnej Polityki Rolnej ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska zaangażowanych stron

Abstract: The paper contains the characteristics of conditions influencing CAP reform for 2014-2020 in the context of changes connected with the environment protection. The author used official documents connected with UE budget and its agricultural and development policies, as well as the publications containing Non-Governmental Organizations proposals. Basing on descriptive analysis, it was pointed out that in the light of concrete form of legal regulations the policy will involve facilitated instruments of agriculture ecologisation. The reform project was mostly influenced by such factors as positions of interest groups (including EU members states), development and environmental policies. Conditions connected with social preferences and Non-Governmental Organizations proposals were less influential but they were important too.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono uwarunkowania reformy WPR na lata 2014-2020  w kontekście zmian związanych z ochroną środowiska. Wykorzystano materiały źródłowe w postaci oficjalnych dokumentów Unii Europejskiej dotyczących jej budżetu i polityk sektorowych, a także publikacje dotyczące stanowisk organizacji pozarządowych i bran-żowych oraz opracowania specjalistów natemat polityki rolnej. Na podstawie analizy opi-sowej wykazano, że w świetle skonkretyzowanych projektów regulacji prawnych, WPR będzie zawierać wzmocnione instrumenty związane z ekologizacją rolnictwa. Największy wpływ na projektowaną reformę miały takie czynniki jej kształtowania, jak stanowiska instytucji unijnych i grup interesów państw członkowskich oraz polityki rozwoju i ochrony środowiska. Mniejszy, ale istotny wpływ miały uwarunkowania związane z preferencjami społecznymi i stanowiskami organizacji pozarządowych.

Keywords: Common Agricultural Policy reform, environment protection in agriculture

Keywords in polish: reforma Wspólnej Polityki Rolnej, ochrona środowiska w rolnictwie

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_11_pl.pdf
For citation:

MLA Kociszewski, Karol. "Uwarunkowania proekologicznych zmian Wspólnej Polityki Rolnej ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska zaangażowanych stron ." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 125-135.
APA Karol Kociszewski (2012). Uwarunkowania proekologicznych zmian Wspólnej Polityki Rolnej ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska zaangażowanych stron . J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 125-135
ISO 690 KOCISZEWSKI, Karol. Uwarunkowania proekologicznych zmian Wspólnej Polityki Rolnej ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska zaangażowanych stron . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 125-135.
Corresponding address:
dr Karol Kociszewski, Katedra Ekonomii Ekologicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Authors email:
karol.kociszewski@ue.wroc.pl