Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Zbigniew Floriańczyk, Joanna Buks

Issue of productivity versus strategies for the development of Polish agricultural sector

Kwestia produktywności a strategie rozwoju polskiego sektora rolnego

Abstract: In the article assessment of economic efficiency of agriculture is discussed from the sustainable development perspective. Basic definitions are outlined and spheres of sustainability related to Polish agriculture characteristics. Concepts of productivity and efficiency measurement are illustrated with the use of recently conducted research. Ability of different measures to reflect most important processes in agriculture sector is discussed. Following, development policies for economy and agricultural sector are reviewed to suggest concept of economic efficiency measurement form the sustainable agriculture perspective.
Abstract in polish: W artykule podjęto problematykę oceny sprawności rolnictwa polskiego z perspektywy zrównoważonego rozwoju. W tym celu zostały zdefiniowane pojęcia z zakresu oceny sprawności gospodarowania oraz obszary zrównoważenia właściwe dla rolnictwa europejskiego i polskiego. Następnie zastało zaprezentowane ujęcie zagadnienia sprawności we współczesnych dokumentach strategicznych odnoszących się do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Poprzez zaprezentowanie przykładowych prac łączących zagadnienie sprawności ekonomicznej i zrównoważenia rolnictwa zostały wskazane ogra-niczenia metodyczne poszczególnych metod oceny gospodarowania w rolnictwie. Autorzy zidentyfikowali dalsze potrzeby badania sprawności sektora rolnego w kontekście programowania polityki rolnej wspierającej proces jego zrównoważenia. 

Keywords: productivity, efficiency, development strategies, sustainable agriculture

Keywords in polish: produktywność, efektywność, strategie rozwoju, zrównoważenie rolnictwa

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_9_pl.pdf
For citation:

MLA Floriańczyk, Zbigniew, and Joanna Buks. "Kwestia produktywności a strategie rozwoju polskiego sektora rolnego ." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 101-112.
APA Zbigniew Floriańczyk, Joanna Buks (2012). Kwestia produktywności a strategie rozwoju polskiego sektora rolnego . J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 101-112
ISO 690 FLORIAńCZYK, Zbigniew, BUKS, Joanna. Kwestia produktywności a strategie rozwoju polskiego sektora rolnego . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 101-112.
Corresponding address:
dr Zbigniew Floriańczyk, Zakład Ogólnej EkonomikiInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
Authors email:
ierigz@ierigz.waw.pl