Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Bazyli Czyżewski, Marta Śmigla

Institutional conditions for development of dairy farms in Poland

Instytucjonalne przesłanki rozwoju gospodarstw mleczarskich w Polsce

Abstract: The main objective of this paper was to test if institutional conditions are crucial for the development of dairy farms in the macro-regions in Poland. Following the presentation of the institutional and differential rent, as well as assumptions and logit analysis method procedure, the authors specified the conditions under which developmental farms division was built. The division differentiated between farms realizing full amount of ground rent and those non-developmental which did not realize it. Afterwards, both quantitative and qualitative factors, affecting dairy cattle husbandry farms economic performance, were selected. It was carried out in order to define relationships allowing to draw further conclusions. Logit analysis enabled to determine which of the above factors decisively influenced dairy farms developmental processes. It finally resulted in a determination of the developmental type of the examined farms. The outputs of the analysis were compared to the EU milk market situation taking into consideration the future process of the milk quota system liquidation.
Abstract in polish: Głównym celem rozważań było zbadanie, czy instytucjonalne przesłanki są najważniejsze dla rozwoju gospodarstw mleczarskich w makroregionach w Polsce. Przedstawiwszy uprzednio definicję renty instytucjonalnej i różniczkowej, założenia i procedurę metody analizy logitowej, określono warunki, zgodnie z którymi stworzono podział na gospodarstwa rozwojowe, tj. realizujące rentę gruntową w pełnej wysokości, i nierozwo-jowe. Następnie wyodrębniono czynniki ilościowe i jakościowe mające wpływ na wyniki ekonomiczne gospodarstw zajmujących się chowem i hodowlą bydła mlecznego, na pod-stawie których określono zależności pozwalające na wysnucie wniosków. Przy pomocy analizy logitowej określono, które z powyższych czynników miały decydujący wpływ na procesy rozwojowe gospodarstw mleczarskich, przez co udało się określić typ rozwoju badanych podmiotów. Wyniki tej analizy odniesiono do sytuacji na unijnym rynku mleka w perspektywie likwidacji systemu kwot mlecznych.

Keywords: institutionalism, ground rent, dairy, the CAP, milk quotas

Keywords in polish: instytucjonalizm, renta gruntowa, mleczarstwo, WPR, kwotowanie produkcji mleka

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_8_pl.pdf
For citation:

MLA Czyżewski, Bazyli, and Marta Śmigla. "Instytucjonalne przesłanki rozwoju gospodarstw mleczarskich w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 81-99.
APA Bazyli Czyżewski, Marta Śmigla (2012). Instytucjonalne przesłanki rozwoju gospodarstw mleczarskich w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 81-99
ISO 690 CZYżEWSKI, Bazyli, ŚMIGLA, Marta. Instytucjonalne przesłanki rozwoju gospodarstw mleczarskich w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 81-99.
Corresponding address:
dr Bazyli Czyżewski, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10,  61-875 Poznań, Poland
Authors email:
bazylicz@interia.pl