Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień

Point of view of Poland and other member states on the CAP 2014-2020

Punkt widzenia Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej na WPR 2014-2020

Abstract: The aim of the paper is topresent theopinions of MemberStates with regard tothe future ofthe Common Agricultural Policyafter 2013, as compared to the proposal of the European Commission.In this context,there is an attempt to defineareasof possiblecompromise onthe CAPchangesin the financial perspective2014-2020. The publication allowsthe readerto forma review of the likelyreform ofagricultural policy andits consequencesfor Polish agriculture. Possiblechanges inthe CAPwill address:a new system ofdirect payments, with their “greening”, extensionof market interventioninstrumentsforrisk management,as well as widerand more flexiblesupport for rural development. From the standpoint of the interests of Polish agriculture the following questions must be assessed positively: maintaining the current level of funding of the CAP and its distribution into two pillars; progressive alignment of direct payments and recognition of the area of agricultural land as a fundamental criterion for the allocation of payments,  as well as support for small farms and young farmers.
Abstract in polish: Celem artykułu jest zaprezentowanie opinii państw członkowskich UE co do kształtu przyszłej wspólnej polityki rolnej po 2013 roku, na tle stanowiska Komisji Europejskiej. W tym kontekście zostanie podjęta próba określenia możliwego obszaru kompromisu w zakresie zmian WPR w perspektywie finansowej 2014-2020. Publikacja, ze względu na jej cele, ma po części charakter przeglądowy, aby pozwolić czytelnikowi na wyrobienie sobie poglądu na temat prawdopodobnejreformy polityki rolnej i jej skutków dla polskiego rolnictwa. Prawdopodobne zmiany WPR dotyczyć będą: nowego systemu płatności bezpośrednich wraz z ich „zazielenieniem”, rozszerzenia instrumentów interwencji rynkowej o mechanizmy zarządzania ryzykiem, większego i bardziej elastycznego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Z punktu widzenia interesów polskiego rolnictwa pozytywnie należy ocenić przede wszystkim utrzymanie obecnego poziomu finansowania WPR i jej podziału na dwa filary, stopniowe wyrównywanie dopłat bezpośrednich i uznanie docelowo powierzchni użytków rolnych za podstawowe kryterium podziału płatności, czy też wsparcie dla małych gospodarstw rolnych oraz młodych rolników.

Keywords: CAP, reform, member states, compromise

Keywords in polish: WPR, reforma, państwa członkowskie, kompromis

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_7_pl.pdf
For citation:

MLA Czyżewski, Andrzej, and Sebastian Stępień. "Punkt widzenia Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej na WPR 2014-2020." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 69-79.
APA Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień (2012). Punkt widzenia Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej na WPR 2014-2020. J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 69-79
ISO 690 CZYżEWSKI, Andrzej, STęPIEń, Sebastian. Punkt widzenia Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej na WPR 2014-2020. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 69-79.
Corresponding address:
prof. zw. dr hab. Andrzej Czyżewski, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Authors email:
kmigz@ue.poznan.pl