Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Wawrzyniec Czubak

Use of European agricultural fund supporting investments in agricultural holdings in Poland

Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych

Abstract: The aim of this paperwas to analysethe use ofEU fundsfor investment inagricultural holdings. The analysiswas based on the results ofthe implementation of investment programsfinanced fromEUagricultural funds(pre-and post-accession) in Poland. In subsequentprograms the support for farms’ technological modernisation increased. In eachprogram majority of the funds was spent onfarmingequipment: machinery and toolsfor agricultural production.Most of the fundswent tothe centralvoivodeships of the country. Because in this region agricultural structures are relativelygood and agriculture is considered as better developed, the investment funds strengthen the competitiveness of theseregions. 
Abstract in polish: Celem artykułu była analiza wykorzystania środków pomocowych z funduszy UE przeznaczonych na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Materiałem analitycznym były wyniki wdrażania programów finansowania inwestycji z funduszy rolnych UE (przed- i poakcesyjnych) w Polsce. W kolejnych okresach programowania rosło wsparcie modernizacji technicznego wyposażenia gospodarstw. Nie zmieniał się sposób wykorzy-stania wsparcia, ponieważ w każdym kolejnym programie dominowały inwestycje doty-czące przedsięwzięć związanych z wyposażeniem gospodarstw w maszyny, urządzenia  i narzędzia do produkcji rolnej. Najwięcej środków trafiło do województw w środkowej części kraju (mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, pod-laskiego i łódzkiego), umacniając konkurencyjność regionów o relatywnie dobrej strukturze agrarnej, w których rolnictwo jest uważane za dobrze rozwinięte.

Keywords: Common Agricultural Policy, investment, EU structural funds for agriculture

Keywords in polish: Wspólna Polityka Rolna, inwestycje, fundusze UE dla rolnictwa

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_6_pl.pdf
For citation:

MLA Czubak, Wawrzyniec. "Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych ." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 57-67.
APA Wawrzyniec Czubak (2012). Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych . J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 57-67
ISO 690 CZUBAK, Wawrzyniec. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 57-67.
Corresponding address:
dr Wawrzyniec Czubak, Katedra Ekonomii  i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie,Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Pol-skiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
czubak@up.poznan.pl