Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Anna Bruska

Logistic support in rural areas – the idea and challenges

Wsparcie logistyczne na obszarach wiejskich – istota i wyzwania

Abstract: Agricultural activities, specific to rural areas are a sphere of interest of agrologistics. It offers the possibility of using methods and techniques proved in supply chains management to agribusiness processes. Their identification is the basis of comprehensive development of logistic support system for rural areas.
Abstract in polish: Działalność rolnicza, specyficzna dla obszarów wiejskich, stanowi sferę zainteresowania agrologistyki. Daje ona możliwość zastosowania metod i technik sprawdzonych  w łańcuchach dostaw do procesów zachodzących w agrobiznesie. Ich kompleksowa identy-fikacja jest podstawą kształtowania systemu wsparcia logistycznego dla obszarów wiejskich.

Keywords: logistics, logistics support, rural areas

Keywords in polish: logistyka, wsparcie logistyczne, obszary wiejskie

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_5_pl.pdf
For citation:

MLA Bruska, Anna. "Wsparcie logistyczne na obszarach wiejskich – istota i wyzwania ." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 43-55.
APA Anna Bruska (2012). Wsparcie logistyczne na obszarach wiejskich – istota i wyzwania . J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 43-55
ISO 690 BRUSKA, Anna. Wsparcie logistyczne na obszarach wiejskich – istota i wyzwania . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 43-55.
Corresponding address:
dr Anna Bruska, Katedra Logistyki i Marketingu, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole, Poland
Authors email:
abruska@uni.opole.pl