Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Małgorzata Borkowska, Michał Kruszyński

Knowledge of cross-compliance among farmers from the łódź voivodeship

Znajomość zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) wśród rolników z województwa łódzkiego

Abstract: The article made an appraisal of acquaintances of requirements being included in the cross-compliance rules (a cross-compliance) amongst farmers of drivers of the household in the Łódź voivodeship. Examinations were conducted in 2012 on the group of 300 farmers and demonstrated, that level of the knowledge of Łódź farming producers in the scope of cross-compliance is incomplete and requires replenishment. Examinations were carried out in the framework of the large research project, which aim is to know the level of the knowledgeabout the scope cross-compliance amongst farmers from south-west and central Poland. So far articles have been printed on the knowledge ofcross- -compliance amongst the Lower Silesia and Opole farming producers.
Abstract in polish: W artykule dokonano oceny znajomości wymogów tworzących Zasadę Wzajemnej Zgodności(cross-compliance) wśród rolników prowadzących gospodarstwa na terenie województwa łódzkiego. Badania zostały przeprowadzone w 2012 roku w grupie 300 producentów rolnych za pomocą metody wywiadu kierowanego z użyciem kwestionariusza wywiadu. Podczas gromadzenia materiału badawczego zastosowano także metodę systemowej analizy informacji, która była ukierunkowana na analizę źródeł wtórnych. Badaniawykazały, że poziom wiedzy łódzkich producentów rolnych w zakresie Zasady Wzajemnej Zgodności (cross-compliance) wymaga uzupełnienia. Badania były prowadzone w ramach projektu badawczego, który ma na celu poznanie poziomu wiedzy w zakresie Zasady Wzajemnej Zgodności (cross-compliance) wśród rolników z Polski południowo-zachodniej i centralnej, która obejmuje województwo łódzkie. Wyniki uzyskane na podstawie badań przeprowadzonych wśród łódzkich producentów rolnych porównano z danymi uzyskanymi w trakcie badań realizowanych wśród dolnośląskich i opolskich rolników.

Keywords: cross-compliance, Common Agricultural Policy, environmental protectionof the countryside, farming, agriculture, Łódź voivodeship

Keywords in polish: Zasada (Wymogi) Wzajemnej Zgodności, Wspólna Polityka Rolna, ochrona środowiska terenów wiejskich, rolnictwo, województwo łódzkie

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Borkowska, Małgorzata, and Michał Kruszyński. "Znajomość zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) wśród rolników z województwa łódzkiego ." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 35-42.
APA Małgorzata Borkowska, Michał Kruszyński (2012). Znajomość zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) wśród rolników z województwa łódzkiego . J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 35-42
ISO 690 BORKOWSKA, Małgorzata, KRUSZYńSKI, Michał. Znajomość zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) wśród rolników z województwa łódzkiego . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 35-42.
Corresponding address:
mgr inż. Małgorzata Borkowska, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław, Poland
Authors email:
malgorzata.borkowska@up.wroc.pl