Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Agnieszka Baer-Nawrocka, Natalia Markiewicz

Processes of convergence/divergence of labour productivity in agriculture of the European Union – regional analysis

Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej– analiza regionalna

Abstract: The main aim of the article is to evaluate whether the process of convergence of labour productivity in the EU regions can be observed. The analysis concerned 212 EU regions at NUTS 2 level. The σ convergence coefficient has been calculated, in order to assess the labour productivity differentiation among EU regions. The analysis proved that the processes of convergence of labour productivity (measured by gross value added per one employed) in EU regions may be observed in years 2000-2008. Despite positive changes, the differences between EU-12 and EU-15 regions are still significant. The results demonstrate the need for further changes in agricultural and production structures. This is particularly important in terms of the competitiveness of the agriculture of these countries in the international market. 
Abstract in polish: Głównym celem artykułu jest określenie czy wśród regionów Unii Europejskiej nastąpiły procesy redukowania, czy wzrostu zróżnicowania w wydajności pracy  w rolnictwie. Badaniem objęto 212 regionów Wspólnoty na poziomie NUTS 2. Do osza-cowania dysproporcji międzyregionalnych wykorzystano współczynnik σ-konwergencji. Jak wykazały wyniki badań, w latach 2000-2008 następował proces niwelowania dyspro-porcji przestrzennych pomiędzy regionami UE w wydajności pracy wyrażonej wartością dodaną brutto na osobę zatrudnioną w rolnictwie. Mimo zachodzących pozytywnych zmian skutkujących poprawą efektywności pracy w sektorze rolnym w UE-12, nadal jednak są duże różnice między regionami w tych krajach a odpowiednimi w UE-15. Dowodzi to konieczności dalszych przemian struktur agrarnych i wytwórczych. Jest to szczególnie istotne w kontekście konkurencyjności rolnictwa tych państw na rynku międzynarodowym.

Keywords: labour productivity, convergence, regions in the EU

Keywords in polish: wydajność pracy, konwergencja, regiony w UE

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_2_pl.pdf
For citation:

MLA Baer-Nawrocka, Agnieszka, and Natalia Markiewicz. "Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej– analiza regionalna." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 13-23.
APA Agnieszka Baer-Nawrocka, Natalia Markiewicz (2012). Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej– analiza regionalna. J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 13-23
ISO 690 BAER-NAWROCKA, Agnieszka, MARKIEWICZ, Natalia. Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej– analiza regionalna. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 13-23.
Corresponding address:
dr Agnieszka Baer-Nawrocka, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
baer-nawrocka@up.poznan.pl