Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Hanna Adamska

Standard and quality of life of rural areas population in the view of new paradigm of development

Poziom i jakość życia ludności obszarów wiejskich w kontekście nowego paradygmatu rozwoju

Abstract: One of the main tasks of modern civilization is development according to  a New Paradigm, so-called sustainable development.It involves economic and social de-velopment with respect to the state of environment. Demands of sustainable development involve the notion of intergenerational justice, which provides the possibilities of meeting the requirements of humanity in the future. A man constitutes the centre of interest and is the main subject of sustainable development. Its superior aim is to fulfill the needs and aspirations of people, especially the improvement of their standard and quality of life. The work presents analysis of theoretical and empirical issues connected with the development, as well as the standard and quality of life of rural areas population in the region of Lower Silesia, taking into account its functional regions. The analysis made use of sustainable development indexes, basing on normalization method. The mentioned indexes involved housing conditions, as well as expenses connected with housing, health, culture and sport. Areas situated in the surrounding of larger urban agglomerations with higher potential of development, proved to acquire higher standards and quality of life. From the regional point of view the lowest values featured region I of rural character. Research results clearly defined the standard and quality of life of rural areas population in Lower Silesian voivodeship, as well as the changes in these two examined parameters, which confirmed the results of the research conducted in the territory of the whole country.
Abstract in polish: Jednym z głównych zadań dzisiejszej cywilizacji jest rozwój według nowego paradygmatu tzw. zrównoważonego rozwoju. Jest on procesem uwzględniającym rozwój gospodarczy i społeczny z poszanowaniem stanu środowiska. Postulaty zrównoważonego rozwoju zawierają pojęcie sprawiedliwości międzypokoleniowej, dającej możliwości zaspokajania potrzeb ludzkości w przyszłości. Człowiek stanowi centrum zainteresowania i jest centralnym podmiotem zrównoważonego rozwoju. Jego nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb i aspiracji ludzi, a szczególnie poprawa ich poziomu i jakości życia. W pracy przedstawiono analizę zagadnień teoretycznych i empirycznych dotyczących rozwoju oraz poziomu i jakości życia ludności obszarów wiejskich Dolnego Śląska  z podziałem na jego regiony funkcjonalne. W analizie posłużono się wskaźnikami zrów-noważonego rozwoju z wykorzystaniem metody normalizacji. Wskaźniki dotyczyły wa-runków mieszkaniowych, a także wydatków na mieszkania, zdrowie oraz kulturę i sport. Obszary położone w otoczeniu większych aglomeracji miejskich, z większymi możliwo-ściami rozwoju, wykazywały się korzystniejszymi warunkami poziomu i jakości życia.  W ujęciu regionalnym najmniejsze wartości uzyskiwał region I o charakterze rolniczym. Otrzymane wyniki jednoznacznie określiły poziom i jakość życia ludności obszarów wiej-skich województwa dolnośląskiego oraz jego zmiany, potwierdzając badania prowadzone na terenie całego kraju.

Keywords: rural area, standard and quality of life, sustainable development

Keywords in polish: obszar wiejski, poziom i jakość życia, zrównoważony rozwój

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol25/issue3/art_1.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume25/issue3/art_1_pl.pdf
For citation:

MLA Adamska, Hanna. "Standard and quality of life of rural areas population in the view of new paradigm of development ." J. Agribus. Rural Dev. 25.3 (2012): 5-12.
APA Hanna Adamska (2012). Standard and quality of life of rural areas population in the view of new paradigm of development . J. Agribus. Rural Dev. 25 (3), 5-12
ISO 690 ADAMSKA, Hanna. Standard and quality of life of rural areas population in the view of new paradigm of development . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 25.3: 5-12.
Corresponding address:
dr inż. Hanna Adamska, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24 a, 50-363 Wrocław, Poland
Authors email:
hanna.adamska@up.wroc.pl