Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Issue 2 (24) 2012

April - June 2012
Cover (Inner front) Issue (2) 2012 - Cover (Inner front)
Contents Issue (2) 2012 - Contents

Contents:

Issue 2 (24) 2012
Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak
National and EU financing of budget expenditures in agri-food sector in 1996-2012
Krajowe i unijne finansowanie wydatków budżetowych w sektorze rolno-żywnościowym w latach 1996-2012
Issue 2 (24) 2012
Magdalena Czyżykowska
Separate groups of LFA areas not covered by the payments and their spatial differentiation in Poland
Wyodrębnienie grup obszarów ONW nie objętych płatnościami i ich przestrzenne zróżnicowanie w Polsce
Issue 2 (24) 2012
Aleksandra Dudek
Agriculture as a sector of the Polish economy in the period of transition
Rolnictwo jako dział gospodarki polskiej w okresie transformacji
Issue 2 (24) 2012
Anna Fabisiak, Anna Kaźmierczak
Evaluation of consumption level of employee and farmer households in Poland using synthetic index of consumption level
Ocena poziomu wyżywienia gospodarstw domowych pracowników i rolników w Polsce za pomocą syntetycznego wskaźnika poziomu wyżywienia
Issue 2 (24) 2012
Aleksander Grzelak
Evaluation of reproduction processes in farms in Poland after integration with the EU in the light of the data of agricultural accountancy system of the FADN
Ocena procesów reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z UE w świetle danych systemu rachunkowości rolnej FADN
Issue 2 (24) 2012
Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak
Economic situation and expectations of the rural population and farmers in Poland in 2010
Sytuacja ekonomiczna a oczekiwania ludności wiejskiej i rolników w Polsce w 2010 roku
Issue 2 (24) 2012
Katarzyna Hełpa-Liszkowska
Cultural potential in the process of fostering rural development
Potencjał kulturowy w procesie stymulowania rozwoju obszarów wiejskich
Issue 2 (24) 2012
Pamela Jeziorska-Biel, Elżbieta Psyk-Piotrowska
Social aspects of revitalization of rural areas. Implementation of the rural revival programme in lodzkie voivodeship. Assumptions for sociological research
Społeczne oblicze rewitalizacji obszarów wiejskich. Wdrażanie programu „Odnowa wsi” w województwie łódzkim – założenia badań socjologicznych
Issue 2 (24) 2012
Franciszek Kapusta
Changes of infrastructure of rural areas in Poland in terms of the European Union
Zmiany infrastruktury polskiej wsi w warunkach Unii Europejskiej
Issue 2 (24) 2012
Ewa Kiryluk-Dryjska
Game theory as a tool to analyse conflict in the Common Agricultural Policy of the European Union
Możliwości zastosowania teorii gier do analizy konfliktów decyzyjnych powstających we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej
Issue 2 (24) 2012
Irena Kociszewska
Selected problems of socioeconomic changes in rural areas
Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich
Issue 2 (24) 2012
Agnieszka Krawczyk-Sołtys
Importance of Folk Sports Teams in shaping the sports activity of rural areas young inhabitants in the Opole region in the years 2001-2010
Znaczenie Ludowych Zespołów Sportowych w kształtowaniu sportowej aktywności młodzieży wiejskiej na Opolszczyźnie w latach 2001-2010
Issue 2 (24) 2012
Grażyna Krzyminiewska
Social development of social country area versus economic education of young generation
Rozwój społeczny obszarów wiejskich a edukacja ekonomiczna młodego pokolenia
Issue 2 (24) 2012
Adam Majchrzak
Lease of agricultural land of the Treasury in the light of new regulations
Dzierżawa gruntów rolnych Skarbu Państwa w świetle nowych regulacji prawnych
Issue 2 (24) 2012
Anna Mijal
Socio-economic conditioning as a determinant of rural development in the Opole voivodeship – an attempt to diagnose
Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich województwa opolskiego – próba diagnozy
Issue 2 (24) 2012
Aldona Mrówczyńska-Kamińska
Importance of agribusiness in national economies of Poland and Germany. Production and income results
Produkcyjna i dochodotwórcza rola agrobiznesu w gospodarce narodowej w Polsce i Niemczech
Issue 2 (24) 2012
Hanna Pondel
European Union funds as a stimulus of rural areas proenvironmental development – an example of rural communities in the wielkopolska voivodeship
Fundusze Unii Europejskiej jako stymulator prośrodowiskowego rozwoju obszarów wiejskich – na przykładzie gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
Issue 2 (24) 2012
Agnieszka Sapa
International food aid – directions of changes
Międzynarodowa pomoc żywnościowa – kierunki zmian
Issue 2 (24) 2012
Jan Sikora
Multifunctional character of rural areas in Poland
Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce
Issue 2 (24) 2012
Małgorzata Słodowa-Hełpa
Integrated development – essential condition for modernisation of rural areas
Rozwój zintegrowany – zasadniczy warunek modernizacji wsi
Issue 2 (24) 2012
Tadeusz Sobczyński
The results of farms from LFA compared with others – are we in danger of giving up the production in unfavourable environment?
Wyniki gospodarstw z terenów ONW na tle pozostałych – czy grozi nam zaniechanie produkcji w trudnych warunkach?
Issue 2 (24) 2012
Karol Węglarzy, Małgorzata Bereza
Diversification of farm production to improve profitability
Dywersyfikacja produkcji gospodarstwa rolnego dla poprawy rentowności
Issue 2 (24) 2012
Marek Wigier
Time and space in long-term development of agriculture and rural areas – a retrospective approach
Czas i przestrzeń w długookresowym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – ujęcie retrospektywne
Issue 2 (24) 2012
Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska
Obtaining funds from the EU budget by rural communes of the Masovian voivodeship
Pozyskiwanie środków z budżetu UE przez gminy wiejskie województwa mazowieckiego
Issue 2 (24) 2012
Wioletta Wrzaszcz
Determinants of agricultural holdings sustainability
Czynniki kształtujące zrównoważenie gospodarstw rolnych
Issue 2 (24) 2012
Wojciech Ziętara
Competitive position of Polish agricultural holdings in the process of integration and globalization
Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji

26 matches find