Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (23) 2012

Szymon Tarant, Dorota Morawiak

Evaluation of effectiveness of sponsorship in equestrian sport

Ocena efektywności działań sponsoringowych w sporcie jeździeckim

Abstract: The aim of this article is to present that a well planned and promoted equestrian event could be an effective promotional tool. Effectiveness of sponsoring activities is shown by the way of example of one of the greatest equestrian event in Poland and the questionnaire study conducted after that. 
Abstract in polish: Celem poniższego artykułu było pokazanie, że dobrze zaprojektowana i zaprezentowana impreza jeździecka może być efektywnym narzędziem promocji. Na przykładzie jednej z największych imprez jeździeckich w Polsce i przeprowadzonych po niej badań ankietowych pokazano efektywność działań sponsoringowych.

Keywords: promotion, sponsorship, sport, equestrian sport, promotion effectiveness

Keywords in polish: promocja, sponsoring, sport, jeździectwo, efektywność promocji

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume23/issue1/art_12_pl.pdf
For citation:

MLA Tarant, Szymon, and Dorota Morawiak. "Ocena efektywności działań sponsoringowych w sporcie jeździeckim ." J. Agribus. Rural Dev. 23.1 (2012): 145-154.
APA Szymon Tarant, Dorota Morawiak (2012). Ocena efektywności działań sponsoringowych w sporcie jeździeckim . J. Agribus. Rural Dev. 23 (1), 145-154
ISO 690 TARANT, Szymon, MORAWIAK, Dorota. Ocena efektywności działań sponsoringowych w sporcie jeździeckim . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 23.1: 145-154.
Corresponding address:
dr Szymon Tarant, Katedry Rynku i Marketingu, Uniwersytet Przyrdniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
szymonta@up.poznan.pl