Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (23) 2012

Arkadiusz Sadowski, Wioletta Girzycka

Characteristics of farms benefiting from support for the modernization and meeting standards compared to other forms of EU assistance

Charakterystyka gospodarstw korzystających ze wsparcia inwestycji modernizacyjnych i dostosowawczych na tle innych form pomocy Unii Europejskiej

Abstract: The aim of the article was to determine the specificity of farms benefiting from various forms of support under the second pillar of the EU Common Agricultural Policy. This study established, that investments meeting UE standards were carried out mainly in smaller farms with intense production and a big role of livestock production. Modernization was performed with large farms, a relatively small labour resources. Entities that did not have adequate production potential, or used it inefficiently, benefited from other forms of EU assistance.
Abstract in polish: Celem artykułu jest określenie specyfiki gospodarstw korzystających z różnych form wsparcia w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej UE. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że wśród badanej populacji podmiotów towarowych, inwestycje dostosowujące do standardów unijnych przeprowadziły głównie gospodarstwa mniejsze, produkujące intensywnie, w których dużą rolę odgrywała produkcja zwierzęca. Natomiast przedsięwzięcia modernizacyjne były wykonywane natomiast w gospodarstwach więk-szych, charakteryzujących się relatywnie niewielkimi zasobami pracy. Z innych form po-mocy UE korzystały podmioty, które nie posiadały odpowiedniego potencjału produkcyj-nego, lub wykorzystywały go w sposób mało efektywny.

Keywords: modernization, meeting EU standards, Common Agricultural Policy

Keywords in polish: modernizacja, dostosowanie do standardów UE, Wspólna Polityka Rolna

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume23/issue1/art_10_pl.pdf
For citation:

MLA Sadowski, Arkadiusz, and Wioletta Girzycka. "Charakterystyka gospodarstw korzystających ze wsparcia inwestycji modernizacyjnych i dostosowawczych na tle innych form pomocy Unii Europejskiej." J. Agribus. Rural Dev. 23.1 (2012): 123-133.
APA Arkadiusz Sadowski, Wioletta Girzycka (2012). Charakterystyka gospodarstw korzystających ze wsparcia inwestycji modernizacyjnych i dostosowawczych na tle innych form pomocy Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 23 (1), 123-133
ISO 690 SADOWSKI, Arkadiusz, GIRZYCKA, Wioletta. Charakterystyka gospodarstw korzystających ze wsparcia inwestycji modernizacyjnych i dostosowawczych na tle innych form pomocy Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 23.1: 123-133.
Corresponding address:
dr Arkadiusz Sadowski, Katedra Ekonomii  i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Pol-skiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
sadowski@up.poznan.pl