Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (23) 2012

Roma Ryś-Jurek, Barbara Wojtaszak

Research on the relation between the financial situation of commune and its functional type on the example of: Kleszczewo, Komorniki and Puszczykowo

Badanie zależności między sytuacją finansową gminy a jej typem funkcjonalnym na przykładzie gmin: Kleszczewo, Komorniki i Puszczykowo

Abstract: The aim of this article was an attempt to specify a relation between the financial situation of the commune and its functional type based on the example of chosen communes from the Poznań district, such as: Kleszczewo, Komorniki and Puszczykowo. The analysis of their liquidity, debt, financial independence and attractiveness. The primary data sources were the reports on implementation of the budgets of the communes reported for the years 2007-2009. It was found that rural commune oriented at the industrial development (Komorniki) was in the best financial situation, and the agricultural commune (Kleszczewo) was in a considerably worse situation and the least was the service and tourist commune Puszczykowo, in which the possibilities of free zones’ management are slowly getting exhausted. The communes do not have the liquidity problems during the analysed period, their total debt does not exceed 40% (at acceptable 60%), with (in the most) growing financial independence associated with discretionary powers on revenue and expenditures, however, they have different attractiveness describing their ability to develop, and attract the investors and inhabitants.
Abstract in polish: Celem artykułu była próba określenia związku między sytuacją finansową gminy a jej typem funkcjonalnym na przykładzie wybranych gmin powiatu poznańskiego, którymi były: Kleszczewo, Komorniki i Puszczykowo. Wykonano analizę ich płynności, zadłużenia, samodzielności finansowej i atrakcyjności. Podstawowymi źródłami danych były sprawozdania z wykonania budżetów opisywanych gmin za lata 2007-2009. Stwierdzono, że gmina wiejska, nastawiona na rozwój przemysłu (Komorniki), znajdowała się  w najkorzystniejszej sytuacji finansowej. Znacznie słabiej wypadła gmina rolnicza (Klesz-czewo), a najsłabiej gmina usługowo-turystyczna Puszczykowo, w której powoli wyczer-pują się możliwości zagospodarowania wolnych obszarów. Gminy nie miały problemów  z utrzymaniem płynności w badanym okresie. Ich zadłużenie ogółem nie przekroczyło 40% (dopuszczalne – 60%), miały coraz większą samodzielność finansową związaną ze swobodą decyzyjną dotyczącą dochodów i wydatków, jednakże wykazywały różną atrak-cyjność opisującą ich zdolności do rozwoju, do przyciągania inwestorów i mieszkańców.

Keywords: commune, financial situation, functional type, analysis of the attractiveness

Keywords in polish: gmina, sytuacja finansowa, typ funkcjonalny, analiza atrakcyjności

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol23/issue1/art_9.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume23/issue1/art_9_pl.pdf
For citation:

MLA Ryś-Jurek, Roma, and Barbara Wojtaszak. "Research on the relation between the financial situation of commune and its functional type on the example of: Kleszczewo, Komorniki and Puszczykowo ." J. Agribus. Rural Dev. 23.1 (2012): 111-121.
APA Roma Ryś-Jurek, Barbara Wojtaszak (2012). Research on the relation between the financial situation of commune and its functional type on the example of: Kleszczewo, Komorniki and Puszczykowo . J. Agribus. Rural Dev. 23 (1), 111-121
ISO 690 RYś-JUREK, Roma, WOJTASZAK, Barbara. Research on the relation between the financial situation of commune and its functional type on the example of: Kleszczewo, Komorniki and Puszczykowo . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 23.1: 111-121.
Corresponding address:
dr Roma Ryś-Jurek, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
rys-jurek@up.poznan.pl