Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (23) 2012

Walenty Poczta, Natalia Bartkowiak

Regional differentiation of agriculture in Poland

Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce

Abstract: The objective of the article was to present regional differentiation of Polish agriculture. Resources of production factors- labour, land and capital, as well as their relations were discussed in the paper. In order to assess spatial differentiation of agriculture the level of productive potential of Polish regions was revealed.
Abstract in polish: Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania przestrzennego polskiego rolnictwa w ujęciu regionalnym. Zostały omówione zasoby czynników produkcji – pracy, ziemi i kapitału – oraz relacje zachodzące między nimi. Ocena przestrzennego zróżnicowania poziomu rolnictwa została dokonana poprzez oznaczenie poziomu potencjału pro-dukcyjnego w poszczególnych regionach Polski.

Keywords: factors of production, regional diversification, the productive potential of agriculture

Keywords in polish: czynniki produkcji, zróżnicowanie regionalne, potencjał produkcyjny rolnictwa

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume23/issue1/art_8_pl.pdf
For citation:

MLA Poczta, Walenty, and Natalia Bartkowiak. "Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 23.1 (2012): 95-109.
APA Walenty Poczta, Natalia Bartkowiak (2012). Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 23 (1), 95-109
ISO 690 POCZTA, Walenty, BARTKOWIAK, Natalia. Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 23.1: 95-109.
Corresponding address:
prof. dr hab. Walenty Poczta, Katedra Ekono-mii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
poczta@up.poznan.pl