Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (23) 2012

Arkadiusz Piwowar

Market of plant protection products in Poland in 2005-2009

Rynek środków ochrony roślin w Polsce w latach 2005-2009

Abstract: Chemical pesticides have a very big significance in increasing the efficiency of agricultural production. The aim of this article was to present the market of plant protection products in Poland in 2005-2009, taking into account the changes in supply, demand and prices of pesticides. The article presents the changes in the number of entities engaged in trading of plant protection products in the studied years in Poland.
Abstract in polish: Chemiczne środki ochrony roślin mają bardzo duże znacznie w powiększaniu efektywności produkcji rolnej. Celem artykułu było przedstawienie rynku środków ochrony roślin w Polsce w latach 2005-2009, z uwzględnieniem zmian w podaży, popycie oraz cenach pestycydów. W artykule przedstawiono także zmiany w liczbie podmiotów prowadzących obrót środkami ochrony roślin w badanych latach w Polsce.

Keywords: plant protection products, consumption, prices, price relations

Keywords in polish: środki ochrony roślin, zużycie, ceny, relacje cenowe

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume23/issue1/art_7_pl.pdf
For citation:

MLA Piwowar, Arkadiusz. "Rynek środków ochrony roślin w Polsce w latach 2005-2009." J. Agribus. Rural Dev. 23.1 (2012): 86-93.
APA Arkadiusz Piwowar (2012). Rynek środków ochrony roślin w Polsce w latach 2005-2009. J. Agribus. Rural Dev. 23 (1), 86-93
ISO 690 PIWOWAR, Arkadiusz. Rynek środków ochrony roślin w Polsce w latach 2005-2009. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 23.1: 86-93.
Corresponding address:
dr inż. Arkadiusz Piwowar, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Authors email:
arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl