Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (23) 2012

Kazimierz Niewiadomski

Directions of development for areas with unfavourable conditions for agricultural production, an example of the podlaskie voivodeship (Poland)

Kierunki zagospodarowania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania na przykładzie województwa podlaskiego (Polska)

Abstract: This paper is dedicated to the directions of development of rural areas, primarily agricultural areas of the Podlaskie voivodeship, which in light of current criteria has been qualified almost entirely as problem area (ONW). Results presented are culmination of research related to issues of problem areas primarily in the area of the Podlaskie voivodeship by the author of the herewith paper during last few years. In conclusion to the results of the research it can be said that the primary direction of the development of rural areas in the Podlaskie voivodeship will be modern, large-scale farms able to adjust to current conditions, in particular environmental and soil conditions. In problem areas these will be mostly farms focusing on production of cattle and milk, developing production based on very high share of grassland areas. Complementary role in relation to conventional agriculture will be fulfilled by farms developing organic farming and agro-touristic farms. More intensive development of conventional tourism in rural areas can be expected once new tourism products and services have been developed. Assessment of the current economic development parameters of the Podlaskie voivodeship does not point at the convergence with other regions and possibility of decreasing the distance between the Podlaskie voivodeship and average results for Poland in the near future. However, some positive trends in terms of convergence with other regions in Poland can be observed in agriculture, primarily due to relatively good results in production of cattle and milk.
Abstract in polish: Opracowanie jest poświęcone kierunkom zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, głównie rolniczej, województwa podlaskiego, które w świetle obowiązujących kryteriów zostało zaliczone niemal w całości do obszarów problemowych (ONW). Prezentowane wyniki są zwieńczeniem badań nad tą problematyką z prowadzonych głównie na obszarze województwa podlaskiego przez autora niniejszego opracowania w ostatnich kilku latach. Konkludując wyniki badań można powiedzieć, że zasadniczym kierunkiem zagospodarowania przestrzeni wiejskiej-rolniczej województwa podlaskiego będą nowo-czesne, towarowe gospodarstwa rolne, dostosowane do istniejących warunków, w szcze-gólności przyrodniczo-glebowych. Na obszarach problemowych będą to przede wszystkim gospodarstwa nastawione na produkcję bydła i mleka, prowadzące produkcję na bazie bardzo wysokiego udziału użytków zielonych w strukturze użytków rolnych. Uzupełniającą rolę w stosunku do rolnictwa konwencjonalnego na obszarze województwa podlaskiego będą natomiast spełniać gospodarstwa prowadzące produkcję metodami ekologicznymi i gospodarstwa agroturystyczne. Po wykreowaniu nowych produktów i usług turystycznych będzie można też liczyć na intensywniejszy rozwój turystyki konwencjonalnej na obszarach wiejskich. Ocena dotychczasowych parametrów rozwoju gospodarczego województwa podlaskiego nie wskazuje na występowanie zjawiska konwergencji z innymi regionami i możliwości zmniejszenia dystansu do średnich wyników dla Polski w najbliższych latach. Jednak pewne tendencje pozytywne w zakresie zbieżności z innymi regionami Polski rysują się w zakresie rolnictwa, głównie za sprawą relatywnie wysokich wyników w produkcji bydła i mleka.

Keywords: agro-tourism, coherence, diversification, Less-Favored Areas (LFA), model of farms, organic farms

Keywords in polish: agroturystyka, spójność, dywersyfikacja, model gospodarstw rolnych, obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, rolnictwo ekologiczne

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol23/issue1/art_6.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume23/issue1/art_6_pl.pdf
For citation:

MLA Niewiadomski, Kazimierz. "Directions of development for areas with unfavourable conditions for agricultural production, an example of the podlaskie voivodeship (Poland)." J. Agribus. Rural Dev. 23.1 (2012): 71-84.
APA Kazimierz Niewiadomski (2012). Directions of development for areas with unfavourable conditions for agricultural production, an example of the podlaskie voivodeship (Poland). J. Agribus. Rural Dev. 23 (1), 71-84
ISO 690 NIEWIADOMSKI, Kazimierz. Directions of development for areas with unfavourable conditions for agricultural production, an example of the podlaskie voivodeship (Poland). J. Agribus. Rural Dev., 2012, 23.1: 71-84.
Corresponding address:
dr Kazimierz Niewiadomski, Katedra Zarządzania Produkcją, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, Poland
Authors email:
niewiadomski5@wp.pl